Oznamovanie protispoločenského konania podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Protispoločenskou činnosťou v zmysle zákona sa rozumie činnosť, o ktorej sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ide o činnosť, ktorá je trestným činnom alebo správnym deliktom. Môže to byť tiež korupcia, nehospodárna činnosť alebo neetická činnosť.

Podnet môže podať fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi alebo inom obdobnom vzťahu k zamestnávateľovi, a anonymný oznamovateľ.  Zamestnávateľom je mesto Malacky a rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s počtom zamestnancov nižším ako 50.

Podnety vybavuje hlavná kontrolórka mesta.

Podanie podnetu

  • elektronickou poštou zaslanou na adresu kontrolor@malacky.sk,
  • ústnou formou do záznamu,
  • písomne do podateľne Mestského úradu alebo poštou na adresu: Hlavný kontrolór mesta Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Oznámenia v uzatvorenej obálke by mali mať označenie „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra mesta”.