Agendu návrh o povolenie zmeny stavby v užívaní rieši Útvar výstavby a životného prostredia na MsÚ.

K vybaveniu je potrebné:

Potrebné prílohy:

  1. 2 x projektová dokumentácia s vyznačením nového spôsobu užívania stavby, projekt požiarnej ochrany
  2. Doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti (návrhu), a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
  3. Kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie (fotokópia), z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená, alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali
  4. Revízie, protokoly, tlakové skúšky (elektro, bleskozvod, plyn, ústredného vykurovania…)
  5. Telefónny kontakt
  6. Správny poplatok

Spôsob vybavenia:

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby vydané mestom Malacky, stavebným úradom

Kontakty

JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
dominika.kopcova@malacky.sk
Mgr. Vilma Eva Horňáková
Referent výstavby
číslo dverí: 410
vilma.hornakova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk
Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby
číslo dverí: 408
katarina.bacova.salkova@malacky.sk