Agendu návrh  na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rieši ÚVaŽP na MsÚ.
Tlačivá a kontakty nájdete v klientskom centre.

K vybaveniu je potrebné:

Potrebné prílohy:

 1. nájomná zmluva
 2. súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy PPF
 3. zadanie stavby (situácia M 1:200 s vyznačením odstupových vzdialeností od susedných parciel a stavieb, inžinierskych sietí a prípojok, pohľady, výškové kóty, technický popis)
 4. záväzné stanovisko obce (mesta)
 5. Stanovisko Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o žp, ochrana prírody a krajiny
 6. Vyjadrenia správcov sietí (Západoslovenská distribučná, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Slovenský plynárenský priemysel) o možnosti napojenia
 7. Stanovisko mesta Malacky – ÚVaŽP  ochrana vôd
 8. Telefonický kontakt
 9. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii podľa rozsahu stavby (pri prevádzkach)
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
  • Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Malacky/ KRHZ Bratislava
  • Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp – odpady, voda, príroda
  • Obvodný úrad dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, podľa povahy stavby a druhu cesty: Krajský úrad  dopravy a pozemných komunikácií, BSK, Slovenská správa ciest BA, Národná diaľničná spoločnosť, Regionálne cesty BA
  • Odbor civilnej obrany
  • Železnice SR + jednotlivé sekcie
  • Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811  04 Bratislava
  • Pamiatkový úrad SR, Na Červenom moste 6, Bratislava
  • Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby
  • Ministerstvo životného prostredia SR, posudzovanie vplyvov na životné prostredie
  • Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný
  • Sitel a.s. Bratislava
  • Slovak Telekom, a.s., Bratislava
  • Mesto Malacky – doprava
 10. Splnomocnenie (ak vybavovaním náležitostí je poverené iná osoba)
 11. Správny poplatok

Kontakty

Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk
Mgr. Eva Vilma Horňáková
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 410
vilma.hornakova@malacky.sk
JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby a spoločného stavebného úradu
číslo dverí: 408
dominika.kopcova@malacky.sk

Spôsob vybavenia

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané mestom Malacky, stavebným úradom.