Pre stavebné úpravy postačuje ohlásenie, no súčasne musia byť splnené všetky podmienky, teda. že sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob užívania stavby a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti.

Agendu vybavuje Stavebný úrad, začlenený do oddelenia dopravy a stavebného poriadku MsÚ v Malackách. Informácie a tlačivo dostanete v klientskom centre MsÚ – podnikanie a služby.

Kontakty

Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby
číslo dverí: 408
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
dominika.kopcova@malacky.sk
 • stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
 • udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
 • stavby elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby
 • prízemné stavby elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m.
 • výmena alebo dopĺňanie telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby

K vybaveniu je potrebné:

Prílohy k ohláseniu:

 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca.
 • Prehlásenie stavebého dozora, pokiaľ budú úpravy vykonávané svojpomocne
 • V prípade dispozičných zmien – pôvodný a navrhovaný stav

Správny poplatok

 • pre právnickú osobu     30 € 
 • pre fyzickú osobu        10  

Spôsob vybavenia

Ohlasované stavebné úpravy je možné začať vykonávať až po doručení písomného oznámenia mesta, že proti nim nemá námietky.

Udržiavacie práce nepodliehajúce ohláseniu (podľa § 139 b, odst. 15 Zákona SNR č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon)

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien dverí a schodišťových zábradlí
 • údržba a opravy a technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov  a telies a vnútorných rozvodov
 • výmena zriaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní vstavaných skríň
 • maliarske a natieračské práce