Agendu stavebného poriadku rieši Útvar výstavby a životného prostredia na MsÚ.

K vybaveniu je potrebné:

Potrebné prílohy:

  1. Technická správa + fotokópia dokladu o vzdelaní.
  2. Prehlásenie stavebného dozora alebo údaje o zhotoviteľovi.
  3. Stanovisko Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo.
  4. Správny poplatok.

Spôsob vybavenia:

Rozhodnutie o odstránení stavby vydané mestom Malacky, stavebným úradom.

Kontakty

Ing. Katarína Bačová Šálková
Referent výstavby
číslo dverí: 408
katarina.bacova.salkova@malacky.sk
Ing. Silvia Greifová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
silvia.greifova@malacky.sk
Mgr. Vilma Eva Horňáková
Referent výstavby
číslo dverí: 410
vilma.hornakova@malacky.sk
JUDr. Dominika Kopčová
Referent výstavby
číslo dverí: 409
dominika.kopcova@malacky.sk