Mesto Malacky vydáva vyjadrenie k stavbe – žumpa (podľa § 28 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov – vodný zákon):

  • vyjadrenie k stavbe rodinného domu
  • k stavbe na individuálnu rekreáciu

Potrebné doklady

Správny poplatok: Služba sa poskytuje bez poplatku

Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk