Agendu –  súhlas na povolenie stavby MZZO vybavuje útvar výstavby a životného prostredia.
Tlačivo k žiadosti, ktoré je rovnaké pre všetky súhlasy: povolenie stavby, zmena využívania, súhlas na užívanie) si možno vyzdvihnúť v klientskom centre MsÚ.

Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktorými sú ostatné technologické celky, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, skládky palív, surovín a produktov, skládky  odpadov a stavby, zariadenia, objekty  vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja alebo nie sú osobitnou činnosťou.  

K vybaveniu je potrebné:

  • projektová dokumentácia
  • Vyplniť žiadosť:

Správny poplatok: Služba sa poskytuje bez poplatku.

Spôsob vybavenia: 

Súhlas vydáva primátor mesta vo forme stanoviska podľa § 26 ods.1 písm. a)  zákona č. 146/2023  Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.