Agendu –  súhlas na povolenie stavby MZZO vybavuje útvar výstavby a životného prostredia.
Tlačivo k žiadosti, ktoré je rovnaké pre všetky súhlasy: povolenie stavby, zmena využívania, súhlas na užívanie) si možno vyzdvihnúť v klientskom centre MsÚ.

Kontakty

Ing. Jana Ježková
Referent životného prostredia
číslo dverí: 414
jana.jezkova@malacky.sk

Fyzické osoby, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné požiadať Mesto Malacky o súhlas na povolenie stavby MZZO na území mesta.

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, skládky palív a surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia  a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja a to:   stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW a technologické zariadenia uvedené v prílohe č.2 k VZN č. 7/2016.

K vybaveniu je potrebné:

Správny poplatok: Služba sa poskytuje bez poplatku.

Spôsob vybavenia: 

Súhlas vydáva primátor mesta vo forme stanoviska podľa § 17 ods.1 písm. a)  zákona č.137/2010  Z. z. o ovzduší.