Názov projektu: Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v centre Malaciek

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 099 788,26 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku z podpory EU: 1 044 798,85 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 54 989,41 EUR

Cieľ projektu: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Opis projektu:

Miestom realizácie projektu je centrálna zóna okresného mesta Malacky, ktorá aktuálne trpí absenciou verejných priestorov poskytujúcich ekosystémové služby ako aj negatívnymi vplyvmi predovšetkým dopravy na životné prostredie.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v centre mesta revitalizáciou jestvujúcich verejných priestranstiev a vytrovenie nového verejného priestoru, ktorý bude občanom mesta a jeho návštevníkom prinášať fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno-hospodársky prínos spájaním zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií.

Z globálneho hľadiska je cieľom projektu predchádzanie negatívnym dopadom klimatickej zmeny v meste Malacky. Všetky ciele projektu boli stanovené na základe dôkladnej analýzy, identifikovania potrieb a kľúčových problémov v dotknutej oblasti, identifikovania potrieb a problémov, schválených strategických a rozvojových dokumentov mesta a VÚC a po dôkladnej projektovej príprave. Stanovené ciele a merateľné ukazovatele projektu sú reálne dosiahnuteľné.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Realizácia prvkov zelenej a drobnej mestskej infraštruktúry – súčasťou tejto aktivity je realizácia stavebných objektov SO 01 Pavilón, SO 03 Mobiliár, SO 06 Sadové úpravy.
  • zastavaná plocha: 525,85 m2
  • ročný objem zrážkových vôd odvedených do retenčných nádrží = 24,750 m3/ rok
 2. Realizácia zberných systémov vody – súčasťou tejto aktivity je realizácia stavebných objektov SO 02 Námestie Terasa, SO 04 Fontána.
  • zastavaná plocha: 2035,78 m2
  • celková odvodňovaná plocha: 2030,6 m2
  • priemerný súčiniteľ odtoku: 0,9
  • celková redukovaná odvodňovaná plocha: 1827,5 m2
  • množstvo odvedených zrážok za rok = 1498,8 m3/rok