Názov projektu: Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park

Projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 137 080,01 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 080 226,01 EUR

Z toho výška finančnej podpory z EÚ: 568 540,01 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:  56 854,00 EUR

Cieľ projektu: Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Opis projektu: Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Malacky. Realizácia predkladaného projektu prispeje k zvýšeniu atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v meste Malacky vybudovaním cyklotrasy, čím sa výrazne zvýši kvalita poskytovanej verejnej služby. V projekte navrhnuté cyklotrasy sa napoja na súčasné cyklokomunikácie, resp. úseky označené pomocou cyklopiktogramov a cyklokoridorov.