Vedúca útvaru, hlavná kontrolórka: Ing. Petra Kožuchová

kontrolor@malacky.sk tel.: +421 34 79 66 175, 0948 591 173

Toto oddelenie zabezpečuje najmä:

  • kontrolnú činnosť hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podľa schváleného plánu kontrol,
  • finančnú kontrolu, kontrolu plnenia uznesení MsZ a kontrolu vybavovania sťažností a petícií.