Vybavíte v klientskom centre

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

K vybaveniu potrebujete:

 • vyplniť žiadosť

Tlačivá na stiahnutie:

Potrebné dokumenty:

 • platný preukaz totožnosti
 • rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi (dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
 • potvrdenie o návšteve školy pri spoločne posudzovaných osobách (deti)
 • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii uchádzača o zamestnanie nie staršie ako 3 mesiace
 • preukázanie mimoriadnych výdavkov v danom mesiaci podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • u občanov poberajúcich dôchodok rozhodnutie o priznanom dôchodku a rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi (dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke) z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Malacky
 • ak žiadateľ o jednorazovú dávku je rozvedený, predloží právoplatný rozsudok o rozvode

Kontakty

Mgr. Darina Pelecová
Sociálna pomoc
číslo dverí: KC 025
darina.pelecova@malacky.sk

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dobrovoľný príspevok obce (mesta) konkrétnemu občanovi, na ktorý nie je právny nárok.

Jej priznanie a vyplatenie je podmienené existenciou stavu hmotnej núdze na strane oprávnenej osoby.

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

Mesto Malacky poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 305/ 2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z Centra pre deti a rodiny.

Podmienky na uplatnenie príspevku:

 •  trvalý pobyt na území mesta Malacky v čase umiestnenia žiadateľa do Centra pre deti a rodiny,
 •  žiadosť o poskytnutie príspevku podaná do 30 dní od skončenia vykonávania opatrenia,
 •  doklad o vyplatení príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého z Centra pre deti a rodiny podľa §68 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

K vybaveniu potrebujete:

 • platný preukaz totožnosti.
 • doklad o vyplatení príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého z Centra pre deti a rodiny podľa § 68 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Dokumenty

Internetové adresy