Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 2. Správa o plnení uznesení MsZ – SPU 4/2023
 3. Správy z kontroly:
  • a) Správa z kontroly dodržiavania povinnosti zverejňovania zmlúv v CRZ v príspevkovej organizácii AD HOC Malacky – Z 102/2023
  • b) Správa z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2023 – Z 103/2023
  • c) Správa z kontroly tvorby a použitia rezervného fondu za roky 2021 a 2022 – Z 104/2023
 4. Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
  • a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z105/2023
  • b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 4/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Malacky, a ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Malacky – Z106/2023
  • c) Návrh VZN mesta Malacky o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – Z107/2023
  • d) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Malacky č. 1/2016 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na území mesta Malacky – Z108/2023
  • e) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa zrušuje VZN mesta Malacky č. 20/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta – Z109/2023
  • f) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa zrušuje VZN mesta Malacky č. 3/2017 o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky – Z110/2023
  • g) Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta – Z111/2023
 5. Prevody, vecné bremená a zmluvy:
  • a) Návrh na schválenie zámeny častí pozemkov registra „C“ parc. č. 4440/2 a 4455 v k. ú. Malacky vo vlastníctve mesta Malacky a pozemku registra „C“ parc. č. 4440/14 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Mgr. Petra Gajdára na Mierovom námestí – Z112/2023
  • b) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „E“ parc. č. 6871/27 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Ing. arch. Alexandra Németha, Kataríny Gelingerovej, Márie Molčániovej, Juraja Németha a Dr. Susanny Balaun v prospech mesta Malacky – Z113/2023
  • c) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2, 908 a 978/1 v k. ú. Malacky na ulici Duklianskych hrdinov uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o
  • zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. a IRG Interior s.r.o. – Z114/2023
  • d) Návrh na zriadenie vecných bremien v prospech spoločnosti LGR Invest, s.r.o., Malacky k stavbe Polyfunkčný dom Severín – Z115/2023
  • e) Návrh na schválenie zmeny nájomcov nebytových priestorov v objekte Inkubátor – Z116/2023
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 – 2026 – Z117/2023
 7. Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 – Z118/2023
 8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026:
  • a) MsCSS Malacky – Z119/2023
  • b) AD HOC Malacky – Z120/2023
  • c) MCK Malacky – Z121/2023
 9. Návrh na odňatie majetku zo správy a zverenie majetku do správy príspevkovej organizácie AD HOC Malacky – Z122/2023
 10. Návrh na odňatie majetku zo správy rozpočtovej organizácie CVČ Malacky – Z123/2023
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2024 – Z124/2023
 12. Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2024 – Z125/2023
 13. Informácia o zmene organizačného poriadku mestského úradu – Z126/2023
 14. Rôzne
 15. Interpelácie a podnety
 16. Záver