Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta vyplývajúcich z jeho pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta a s funkciou podľa osobitných zákonov.

Hlavný kontrolór najmä:

Vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti  a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní  s  majetkom a majetkovými  právami  mesta, ako aj s majetkom, ktorý  mesto  užíva  podľa osobitných predpisov,
 • hospodárenia s príjmami, výdavkami mesta a finančných  operácií mesta,
 • hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových  organizácií mesta,
 • nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických  osôb, ktorý bol mestu zverený,
 • vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
 • plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých mestu z fondov a dotácií,
 • dodržiavania všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  vrátane nariadení mesta,
 • plnenia  uznesení mestského  zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných  predpisov mesta,
 • plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • plnenia funkcií a úloh mesta ním samým, ako i subjektmi mestom založenými alebo zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • podmienok prijatia úveru alebo pôžičky.
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve.

Predkladá mestskému zastupiteľstvu:

 • výsledky jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom  zasadnutí,
 • najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
 • polročne návrh plánu kontrolnej činnosti.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha:

 • mestský úrad,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 • právnické  osoby, v  ktorých má  mesto majetkovú  účasť, a iné osoby,  ktoré  nakladajú s majetkom  mesta  alebo  ktorým bol  majetok  mesta  prenechaný  na  užívanie, a  to v rozsahu  dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci  či  nenávratné  finančné  výpomoci  podľa osobitného  predpisu v  rozsahu nakladania  s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút mesta. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva  mestské zastupiteľstvo na dobu  6 rokov. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií a sťažností obyvateľov  a kontroluje ich vybavovanie.