Pečať tvorí erb mesta Malacky s hrubopisom: „MALACKY“.
Pečať sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín. Pečať uschováva primátor mesta.

Pečať