Insígnie mesta Malacky, tiež nazývané primátorská reťaz, sú ďalším symbolom mesta. Pozostávajú z medaily, na ktorej je erb mesta a ohniviek tvoriacich reťaz. Primátorskú reťaz uchováva primátor mesta.

Mestské insígnie používa na pôde mesta primátor alebo mestským zastupiteľstvom schválení poslanci pri slávnostných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach mestského zastupiteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch. Na pôde mimo mesta používa mestské insígnie primátor na vyjadrenie symbolu štatutárnej reprezentácie mesta pri slávnostných príležitostiach, oficiálnych ceremoniáloch a pod.

Insígnie