Malacky v rozličných obdobiach používali rôzne modifikácie erbu, ktorý sa postupne vyvíjal až do súčasnej podoby. Podľa interpretácie popredného heraldika a genealóga prof. Jozefa Nováka predlohou erbu je pečatidlo z roku 1577.

S otázkou erbu je úzko spätá aj otázka vzniku názvu mesta, ktorá je však sporná a v súvislosti s ňou je známych niekoľko teórií:
Jedna z teórií hovorí o súvislosti názvu Malacky s maďarským slovom “malac” – svinka, resp. “malacka“ – prasiatko. V okolí  sa totiž nachádzalo množstvo diviakov a konalo sa tu veľa poľovačiek.
Druhá teória odvodzuje názov Malacky od slova “mláky” a vychádza z toho, že na pôde mesta boli kedysi rozsiahle močariská. Osadu, ktorá na tomto mieste vznikla, si ľud nazval “Mláky”, z čoho neskôr vzniklo pomenovanie dnešných Malaciek.
Podľa tretej teórie súvislosť pomenovania mesta by sa mohla hľadať i medzi názvom obce z najstarších prameňov (Moluchka) a medzi názvom potoka Malina. Za zmienku stojí i teória spomínaná v Spolku záhorských akademikov (SZA) v roku 1942, podľa ktorej sa vyskytoval aj názov “Mlaky” ako názov miesta, kde sa mlátilo. Lingvistický výskum ju dokonca uprednostňuje (prof.. J. Ondruš).

 

Erb mesta MalackyErb mesta Malacky tvorí v modrom štíte pod strieborným kaštieľom a zeleným stromom bežiaci strieborný diviak. Erb mesta je zaregistrovaný v heraldickom registri Slovenskej republiky.

Použiť erb mesta je možné len na základe súhlasu primátora. Žiadateľ o použitie erbu mesta predloží primátorovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:

  • úplný grafický návrh umiestnenia erbu
  • formu a spôsob použitia erbu
  • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu

Erb mesta sa používa:

a) na pečatidle mesta,
b) na insígniách primátora,
c) na listinách o udelení čestného občianstva mesta Malacky, o udelení ceny mesta Malacky
a na uznaniach mesta Malacky
d) na sídle Mestského úradu Malacky
e) na označenie hraníc územia mesta
f) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta a úradnej miestnosti primátora mesta
g) na preukazoch poslancov mesta a zamestnancov mesta
h) na rovnošatách zamestnancov mestskej polície a mestského hasičského zboru
i) na označenie vozidiel mesta, mestskej polície a mestského hasičského zboru

Erb mesta, ktorého autorom je akademický maliar Ladislav Čisárik ml., sa používa na listinách, obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie mesta, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Používa sa tiež v písomnom styku na hlavičkových písomnostiach mesta.

 

 

Erb mesta na stiahnutie: