Mansvét Jozef Olšovský(27. 3. 1873 Plavecký Svätý Peter – 26. 4. 1935 Bratislava)

Pochádzal z vidieckej mlynárskej rodiny. Po ukončení gymnaziálneho štúdia v Trnave sa hlásil do seminára v Ostrihome. Keď ho stade pre panslavizmus prepustili, stal sa v Malackách advokátskym koncipistom. Čoskoro opustil svet a utiahol sa do františkánskeho kláštora v Malackách.

Tam začal 29. 8. 1891 jednoročný noviciát a dostal rehoľné meno Mansvét. Vyštudoval teológiu v Bratislave. Po kňazskej vysviacke 28. 6. 1896 pôsobil dva roky v Trnave ako slovenský kazateľ a katechéta (1896 – 98).

V roku 1901 sa dostal do Malaciek, kde bol opäť gvardiánom do r. 1907. Keď toho roku prešiel do kláštora v Bratislave, čakalo ho tam široké pole pôsobnosti. Okrem gvardiánstva bol aj magistrom bohoslovcov, historiografom kláštora a od r. 1908 profesorom morálky na tamojšom teologickom učilišti, kde vykonával záslužnú prácu.

Po vzniku ČSR sa prejavil ako výborný organizátor. Od r. 1897 boli františkánske kláštory v Uhorsku rozdelené do dvoch provincií. Vyčlenením Slovenska z Uhorska sa narušila františkánska cirkevná organizácia. Františkánske kláštory na Slovensku sa mu podarilo zjednotiť do jednej provincie. Do r. 1924 stál na ich čele ako komisár.

Od r. 1924, keď v Ríme dosiahol schválenie slovenskej Salvatoriánskej provincie so sídlom v Bratislave (dekrét generálneho predstaveného v Ríme 31. 1. 1924), pôsobil až do smrti ako jej prvý provinciál. Počas pätnásťročného pôsobenia na čele provincie zriadil 24 kláštorov.

Spolu s Okánikom, bratislavským kanonikom a starostom, sa staral o pozdvihnutie cirkevného života v okrajových častiach Bratislavy. Venoval sa aj písaniu náboženskej literatúry. Pre Slovákov napísal a v r. 1911 vydal asketicko-liturgickú knihu Krátky výklad svätej omše. Náboženské články, pedagogické úvahy a príležitostné príspevky publikoval v r. 1922 – 1934 v časopise Serafínsky svet.

Výrazný bol jeho prínos v učiteľskej oblasti. Zaslúžil sa o rozkvet slovenského rádového školstva. Zreformoval bohoslovecké učilište v Bratislave, kde pôsobil ako profesor morálky, v Malackách založil rehoľné františkánske gymnázium aj internát. Aby gymnázium stálo na zodpovednej úrovni, nadaných členov provincie posielal nielen na domáce, ale i na zahraničné univerzity. V 20. – 30. rokoch patril k významným predstaviteľom františkánskeho rádu.

Olsovsky