1206Prvá písomná zmienka o Malackách. Uhorský panovník Ondrej II. udelil grófovi Alexandrovi z rodu Hont-Poznan územie Plaveckého Štvrtka, nazývaného Cheturtuchyel.
1216Bola vydaná listina, v ktorej sa opäť spomína  „Maliscapotoca“. Potvrdenie donácie Plaveckého Štvrtka veľmožovi Alexandrovi z roku 1206 novou kráľovskou pečaťou.
 1231Listina Ondreja II, ktorý opätovne daroval Sebešovi a Alexandrovi, synom veľmoža Tomáša, tie majetky, v ktorých vlastníctvo spochybnil jeho syn a kráľ Belo IV.
16.st. Kráľ Ferdinand I. Habsburský dal na základe úmrtného práva panstvo Plaveckého hradu, a teda i Malaciek, do zálohy Gašparovi Serédymu
 1420Stibor zo Stiboríc zálohuje Malacky svojmu kastelánovi Timonovi Grünbergovi
1457Ladislav V. potvrdzuje donáciu Jána Hunyadyho na Malacky, Veľké Leváre a Kúty z roku 1449 pre Mateja Školu a jeho brata Tomáša.
 1459Bratislavská kapitula potvrdzuje predaj Malaciek Fridrichom Grünbergom Mladwankovi z Rachmanowa.
 1468Matej I. súhlasí s predajom hradného panstva Ostrý Kameň, ako aj Malaciek Veronikou Nankenreytherovou Petrovi Nehezovi de Sarosfalva a jeho bratom
1470Matej I. potvrdzuje svoju listinu, že Tomáš Škola predal hradné panstvo Ostrý Kameň, ako aj Malacky bratom Nehezovcoma a svoj mandát Budínskej kapitule voviesť Nehezovcov do vlastníctva.
 1476Mandát Mateja I. voviesť Ondreja Chernanského a jeho príbuzných do vlastníctva hradného panstva Ostrý Kameň, ako aj Malaciek.
1560Vznik chlapčenskej katolíckej školy.
 1561Malacky boli sídlom farnosti.
1566Maximilán II. udelil Malackám trhové právo. V tomto čase patrili Malacky de facto rodu Balassovcov.
 1573Mestečku bolo opätovne udelené trhové právo.
Malacky získali štatút zemepanského mestečka. Toto právne postavenie vydržalo až do roku 1848.
Malacky dostali právo troch trhov.
 1574Balassovci dali postaviť Kostol Najsvätejšej Trojice. (pravdepodobne)
 1577Najstaršie obecné pečatidlo s najstarším vyobrazením malackého erbu, ktorý sa používa dodnes.
 1588Príchod habánov na naše územie.
1612Z vizitačného protokolu Isaaca Abrahámidesa  Hrochotiusa sa dozvedáme o katolíckej kanonickej vizitácii.
1615Malacky boli dôležitým centrom evanjelickej cirkvi. 6. mája 1615 sa v Malackách konala synoda, na ktorej sa zúčastnili všetci cirkevní hodnostári.
 1618Začiatok rekatolizácie Malaciek. Iniciátorom je Peter Balassa.
 1621Zomrel posledný potomok rodu Balassa (Peter Balassa). Zemepánom sa stal Pavel IV. Pálfi.
 1634Začiatok stavby renesančného kaštieľa.
1653Bola založená kronika Malaciek.
Palatín Pavol Pálfi dal postaviť kláštor a kostol Panny Márie pre členov rehole sv. Františka z Assisi.
 1660Konsekrácia kostola a kláštora čanádskym biskupom Tomášom Pálfim.
Konsekrácia Svätých schodov čanádskym biskupom Tomášom Pálfim.
 1691Najstaršia zmienka o habánoch v Malackách.
 1701Vznik najstaršej malackej školy, ktorou bola rímskokatolícka chlapčenská škola.
 1714Boli inštalované hodiny na veži farského kostola.
 1722Vznik jednej z prvých súkenníckych manufaktúr na Slovensku v Malackách.
  
 1741Vznik barokového epitafu palatína Mikuláša Pálfiho.
 1755Vznik dnešného starého cintorína.
 1771Vznik pošty v Malackách.
1808Požiar v Malackách, ktorý zničil väčšiu časť mesta.
1866Malacky postihla epidémia cholery s morom.
 1871I. sporivá banka v Malackách.
Založenie pivovaru Holczer a vznik liehovaru.
 1872Vybudovanie píly, ktorá bola vybavená najmodernejšou technikou tých čias.
 1875Založenie Hasičskej jednoty z iniciatívy Mikuláša Pálfiho.
 1882Vznik prvej Štátnej ľudovej školy.
 1883Poštátnenie rehoľného gymnázia františkánov.
 1884Zriadenie učňovskej školy
 1886Stavba synagógy.
 1888Rehoľa sv. Františka Assiského zriadila pre svojich klerikov súkromné dvojročné stredoškolské štúdium tzv. filozofiu.
Slovenská ľudová banka – filiálka Malacky.
1889Vznik Rímsko-katolíckej dievčenskej ľudovej školy u sestričiek Malackách (ženský rád sv. Vincenta).
 1890Prvý telegraf v Malackách.
 1893Vznik pivovaru v Malackách.
 1895Prvý telefón v Malackách.
1906Rozšírenie štúdia na tri roky. Riaditeľom zreformovaného filozofického štúdia bol Mansvét Jozef Olšovský.
1913Založenie Malackého športového klubu.
 1918Posledný z rodu Pálfi opúšťa mesto Malacky.
 1918V Malackách vzniká stála vojenská posádka.
Vypukla povestná epidémia španielskej chrípky.
 1919Založenie Štátnej meštianskej školy.
Vznik telovýchovnej jednoty Sokol.
Založenie prvej organizácie Orla na Slovensku, a to v Malackách.
1923Pôsobenie spolku Slovenskej ligy.
Založenie malackého spevokolu HERA pod vedením učiteľa Pertakoviča.
 1926Otvorenie 8-ročného súkromného Gymnázia rádu sv. Františka Assiského.
 1932Založenie Spolku záhorských akademikov.
Založenie školy Dr. Ivana Dérera.
 1935Vznik Matice slovenskej v Malackách. 
 1937Zlúčenie dvoch športových klubov MŠC a AFK do AC Malacky.
1938Vláda Slovenskej republiky na návšteve v Malackách.
1940Zrušenie Štátnej ľudovej školy.
Vznik Rímsko-katolíckej ľudovej školy.
Vznik nemeckej obecnej ľudovej školy v Malackách.
 1942Vznik partizánskej skupiny Janka Kráľa na Záhorí, pod vedením Jaroslava Hlinovského a Alexandra Markuša.
 1943Návšteva Dr. Jozefa Tisa v Malackách pri príležitosti ukončenia stavby ochranných valov na brehu Moravy.
 1944Odhalenie sochy generála M. R. Štefánika.
 1945Oslobodenie Záhoria sovietskou armádou.
Vybudovanie ZŤS ( závody Turčianskych Teplíc).
 1948Vytvorenie strednej školy v budove školy Dr. Jozefa Dérera.
Otvorenie pomocných tried, v ktorých si deti mohli dokončiť povinnú školskú dochádzku v rámci svojich rozumových schopností.
 1949Zriadenie samostatnej osobitnej školy.
 1953Vytvorenie nového typu školy – Osemročná stredná škola.
Zriadenie Jedenásťročnej strednej školy v budove bývalého františkánskeho gymnázia.
 1959Založenie Mestského hudobného ústavu (neskôr Hudobná škola).
 1960Vznik základných deväťročných škôl.
Pretvorenie Jedenásťročnej strednej školy na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. s humanitnou a prírodovednou orientáciou
 1961Názov Hudobná škola bol zmenený na Ľudová škola umenia, neskôr na Základná umelecká škola.
 1996Malacky sa stali okresným mestom.