Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo na slávnostnom zasadnutí udeliť Čestné občianstvo mesta Malacky.

O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora, 3/5 väčšinou všetkých poslancov. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapíše do Kroniky mesta Malacky .

Doteraz udelilo mestské zastupiteľstvo Čestné občianstvo mesta Malacky:

  • pplk. Ing. Ivanovi Bellovi, prvému kozmonautovi SR za vedeckú misiu v kozme (čestné občianstvo udelené 24.3.1999)
  • Allanovi J. Petterssonovi, hlavnému projektovému manžérovi, vedúcemu výstavby a riaditeľ Závodu Malacky I. – drevotrieska; za zásluhy o rozvoj mesta v oblasti zamestnanosti vybudovaním výrobných závodov Swedwood koncernu IKEA (čestné občianstvo udelené 26.4.2001)
  • Ing. Štefanovi Sústrikovi, koordinátorovi výstavby výrobných závodov Swedwood koncernu IKEA a oblastnému riaditeľovi pre SR (čestné občianstvo udelené 26.4.2001)