Cena mesta Malacky sa udeľuje:

  • za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejnoprospešnej činnosti
  • za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta alebo jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • za činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor a iní občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Cenu mesta Malacky tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena. K cene mesta sa vydáva potvrdenie – listina o jej udelení, v ktorej je uvedené meno, adresa laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora. Cenu mesta Malacky laureátom slávnostne odovzdáva primátor mesta na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Cena mesta Malacky tomu istému laureátovi sa môže udeliť aj opätovne. Výnimočne sa môže cena mesta udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.