Samospráva mesta Malacky je garantom všestranného rozvoja mesta v záujme zvýšenia kvality života jeho obyvateľov s využitím podporných prostriedkov zo štrukturálnych fondov európskej únie.

Základnou úlohou je dosiahnutie stavu v rozvoji mesta zameraného a špecifikovaného na:

• rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry
• zlepšenie kvality životného prostredia
• zvýšenie vzdelanosti a životnej úrovne obyvateľstva
• rozvoj hospodárskych aktivít a rast konkurencieschopnosti podnikov
• skvalitnenie obytného prostredia, kultúrnych a prírodných daností
• využívanie vnútorných zdrojov mesta

Infraštruktúra
Infraštruktúra je jednou z najdôležitejších oblastí rozvoja mesta, je jeho základnou chrbtovou kosťou. Rozvoj infraštruktúry je definovaný v príslušných dokumentoch mesta, hlavne v územnom pláne. Realizované sú projekty na skvalitnenia cestnej siete i na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Zároveň je potrebné prispieť k rozvoju vybavenosti cyklistickej dopravy s prihliadnutím aj na možné prepojenie mesta cyklotrasami na rekreačné účely. Dobudovanie a modernizácia inžinierskych sietí takisto patrí medzi priority mesta, projekt dobudovania kanalizácie bol jedným z najväčších v histórii mesta, pričom pokračuje ďalej a miera napojenosti obyvateľstva sa približuje k 100 percentám.

Školstvo
Po prechode kompetencií zo štátnej správy na samosprávu v oblasti školstva vykonalo mesto optimalizáciu siete školských zariadení a začalo s rekonštrukciou školských budov. Samospráva sa zároveň zasadzuje za vznik strednej odbornej školy v meste a rozvoj študijných odborov stredného odborného školstva s prihliadnutím na aktuálne potreby trhu, environmentálnu osvetu, výchovu a vzdelávanie. Mesto bude podporovať aj školské projekty v záujme zvýšenia vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne i podpory kvalifikačnej úrovne hendikepovaných a slabších sociálnych vrstiev.

Životné prostredie
Podporovať znižovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov znečisťujúcich zložiek životného prostredia hlavne v lokalitách priemyselno-technologického parku, podporovať zlepšovanie kvality vôd intenzívnejším využívaním čistiarne odpadových vôd, budovaním kanalizačnej siete a kanalizačných prípojok v doposiaľ nenapojených objektoch, rozširovať plochy mestskej zelene ako aj revitalizovať existujúce patrí medzi priority mesta v oblasti životného prostredia.

Odpadové hospodárstvo
Hlavným cieľom v oblasti odpadového hospodárstva v meste je zdokonaliť systém separovaného zberu komunálnych odpadov, vybudovať závod na triedenie a zhodnocovanie komunálneho odpadu. Priorita sa zameriava aj na zamedzenie vytvárania neriadených a ilegálnych skládok na území mesta a jeho priľahlých častiach.

Trh
Konkurencieschopnosť podnikov na medzinárodnej a domácej úrovni predstavuje základnú hospodársku vyspelosť mesta a regiónu. Je dôležité zvyšovať konkurencieschopnosť najmä cez zavádzanie inovácií produktov a služieb, zlepšovanie technickej vybavenosti až po zvyšovanie efektívnosti vo výrobe. Rozvoj hospodárskej činnosti v tradičných priemyselných a strojárskych odvetviach je doplnený o špecifikum subdodávateľov pre špecializovanú elektrotechnickú, sofistikovanú a automobilovú výrobu v Priemyselno- technologickom parku Záhorie. Mesto chce vytvárať podmienky pre inovačné formy podnikania.

Cestovný ruch
Napriek bohatým prírodným, historickým a architektonickým danostiam nie je mesto a priľahlý región klasifikovaný ako typická destinácia cestovného ruchu. Samospráva chce podporovať rozvoj lokalít určených pre cestovný ruch a rekreáciu i rozvoj rekreácie formou chatárenia a chalupárenia vrátane záhradkárčenia a premeny záhradkárskych osád na rekreačné zóny. Zámerom je dobudovať pešiu os od západnej strany mesta popri mlynskom náhone, cez Záhorácku ulicu ku kaštieľu, cez zámocký park ako rekreačnú náučnú a turistickú trasu vrátane vybudovania zariadení cestovného ruchu.

Kultúra, šport, voľný čas
V záujme mesta je aj naďalej podporovať rozvoj športovo-rekreačného areálu a rozvoj špecifického bývania, podporovať rozvoj golfového ihriska v obvode Vasková a zabezpečovať rekonštrukciu schátralých stavebných pamiatok – pamätníkov, pomníkov, stĺpov a rôznych umeleckých artefaktov.