27. 2. 2014
Mesto získalo financie na dopravný terminál

Mesto Malacky získalo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu predstaničného námestia a autobusovej stanice. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo žiadosť mesta Malacky o nenávratný  finančný príspevok na projekt Rekonštrukcia Nádražnej ulice a  autobusového nádražia v Malackách. Výška NFP je takmer 800 tisíc eur, zdrojom financovania je Operačný program Bratislavský kraj, Prioritná os 1 – Infraštruktúra, 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.

Cieľom projektu je zabezpečiť funkčné a kultúrne prostredie priestoru pred železničnou stanicou a na prístupových komunikáciách, efektívne využiť jednotlivé druhy verejnej dopravy (vlak, prímestský autobus), vybudovať záchytné parkovisko pre osobné automobily a bicykle v rámci prestupného terminálu, a tým zabezpečiť čo najväčší záujem cestovať verejnou dopravou a znížiť počet osôb, ktoré využívajú individuálnu automobilovú dopravu.

Projekt počíta s kompletnou revitalizáciou zóny a delí sa na osem stavebných objektov. Ide o komunikácie, parkoviská, spevnené plochy, dažďovú kanalizáciu, drobnú architektúru, sadovnícke úpravy, verejné osvetlenie, informačný systém BID (Bratislavská integrovaná doprava) a  kamerový bezpečnostný systém. V pláne sú aj nové autobusové nástupištia a výstupištia, ktoré budú výškovo oddelené od komunikácie, čím by mali byť bezpečnejšie.

V rámci revitalizácie by na Nádražnej ulici mal pribudnúť aj nový mobiliár a zeleň. Výraznou novinkou by malo byť zavedenie elektronických informačných tabúľ, ktoré budú informovať o aktuálnych spojoch a meškaniach. Podľa projektu by tu malo vzniknúť aj 69 nových parkovacích miest. S výstavbou by sa malo začať tento rok.

– Text: M. Janotová, foto: N. Slobodová –

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok