13. 9. 2012
Mesto sprísni režimové opatrenia na Družstevnej ulici

Prednosta MsÚ v Malackách Dušan Vavrinec zvolal 12. 9. operatívnu poradu zodpovedných pracovníkov mesta  k téme pretrvávajúcich problémov v susedskom spolužití s rómskymi rodinami žijúcimi v stiesnených a hygienicky nevhodných podmienkach, ktorí  okrem hlučného správania obťažujú susedov aj hromadením odpadu a zápachom. Podnetom k zvolaniu porady bola ďalšia návšteva dotknutých susedov, ktorí svoje problémy kladú za vinu mestu.

„S vedúcimi oddelení a náčelníkom mestskej polície sme zosumarizovali opatrenia vykonané doteraz na Družstevnej, rozanalyzovali sme frekvenciu a účinnosť aktuálne vykonávaných kontrol, frekvenciu návštev hliadok MsP, pracovníkov z oblasti sociálnych vecí, životného prostredia, nakladania s odpadmi v problémovom prostredí a nové zistenia či posuny v hľadaní možností ako zlepšiť súčasný stav v uvedenej lokalite,“ uviedol Dušan Vavrinec.

Podľa neho od príchodu rómskych obyvateľov z obce Gajary na Družstevnú ulicu v Malackách mesto vykonalo množstvo opatrení a konkrétnych krokov, ktoré mu vo verejnom záujme umožňujú platné zákony. Pravidelne vykonáva kontroly, za priestupky udeľuje a dôsledne vymáha pokuty, dalo zbúrať nelegálne stavby, pridelilo dočasné bývanie jednej z rómskych rodín, bezplatne poskytlo problémovým obyvateľom mobilné toalety na štyri mesiace a zabezpečilo ich aj na ďalšie tri mesiace, čo však už Rómovia odmietli. V záujme riešenia susedských sporov poskytlo mediátora a zabezpečilo výkon terénnej sociálnej práce v rómskych rodinách. Poverení pracovníci podávajú projekty a hľadajú iné ako rozpočtové zdroje na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice.  

Po dôkladných analýzach a dlhotrvajúcich sporoch aj poslanecký zbor mesta Malacky v uznesení č. 52/2012 zo dňa 19. 4. 2012 konštatoval, že mesto Malacky pri riešení vzniknutej situácie na Družstevnej ulici č. 25 postupovalo v rozsahu svojich kompetencií a využilo dostupné právne prostriedky k obnoveniu pokojného spolunažívania vyvolaného protiprávnym konaním rómskych rodín bývajúcich na uvedenej adrese.   

Pracovníci mesta si uvedomujú, že problémy sa celkom nevyriešia, kým sa počet obyvateľov v nehnuteľnosti, ktorá na ktorú majú vlastnícke právo, nezníži. Skúsenosť totiž ukázala, že po krátkodobom odchode 11-člennej rodiny sa situácia na Družstevnej upokojila. Napriek tomu sa v záujme eliminácie napätia dohodli na zintenzívnení režimových opatrení v uvedenej lokalite takto:


–    sociálne pracovníčky zintenzívnia návštevy z minimálneho jedného razu za mesiac na raz týždenne a raz mesačne v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách;

–    raz mesačne si pracovníčka školského úradu vyžiada správu o dochádzke detí do školy od školy, ktorú deti navštevujú;

–    mesto naďalej pokračuje vo výkone  terénnej sociálnej práce s rómskymi rodinami a hľadá zdroje na výkon  komunitnej práce;

–    na úseku ochrany životného prostredia mesto zintenzívni kontroly výskytu hlodavcov v uvedenej lokalite, kontroly nakladania s odpadmi a odpadovými vodami na raz za týždeň a sprísni sankcie za nedodržiavanie platných platných právnych predpisov a nariadení;

–    mesto zvolá opätovné stretnutie so zástupcami Úradu vlády SR za účasti splnomocnenca vlády SR s cieľom prijať také opatrenia, ktoré budú účinné vzhľadom na vysoký počet osôb žijúcich v malých obytných priestoroch po zbúraní čiernych stavieb;

–    kontroly hliadok MsP na Družstevnej ulici, ktorá je určená ako kritické miesto, sa budú
      naďalej  vykonávať ako doteraz, raz počas dňa a raz v noci.

-ts-

Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok