16. 12. 2022
Mesto má schválený rozpočet na rok 2023

Decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva malo na programe prevažne ekonomické materiály (všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet mesta a mestských príspevkových organizácií). Poslanci okrem toho zriadili komisie, ktoré budú v tomto volebnom období pracovať pri mestskom zastupiteľstve a delegovali zástupcov mesta do rád škôl. 

Súčasťou schváleného rozpočtu mesta na rok 2023 je okrem iného aj príjem zo zvýšených miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad  či úhrad za školy a školské zariadenia. Vedenie mesta si uvedomuje, že ide o nepopulárne a mimoriadne citlivé rozhodnutie. Výšku miestnych daní a poplatkov ovplyvňuje niekoľko aktuálnych faktorov: inflácia, povinné zvyšovanie platov v školstve a verejnej správe, zvýšený daňový bonus (čo znamená menší príjem štátu z daní a zároveň menej peňazí na tzv. podielové dane pre samosprávy), vysoké ceny energií a v prípade Tekosu aj výrazné kolísanie cien pohonných látok. Vysvetľuje primátor Juraj Říha:„Štát urobil veľmi alibistické gesto. Pozitívne sa odprezentoval v médiách k zvýšeniu prídavkov na deti, daňového bonusu na deti či platov v školstve a verejnej správe. Účet majú zaplatiť mestá zo svojich zdrojov, hoci sa inflácia a ceny energií rovnako dotýkajú našich mestských výdavkov. Znížili sme už intenzitu verejného osvetlenia o 60 % v noci a v návrhu rozpočtu sme zrušili všetky odmeny. Ak však chceme udržať pripravené a rozostavané stavby, neznižovať stavy zamestnancov v organizáciách či napríklad neškrtať autobusy alebo všetky dotácie športovým a seniorským klubom, navrhli sme poslancom aj zvýšenie miestnych daní o 15 %. To sa dotkne najmä priemyslu. V Malackách totiž z celkového výnosu daní znášajú právnické osoby až 84 % a fyzické osoby len 16 %. Ako som sľúbil pred voľbami, budem veľmi pozorne sledovať vplyvy našich rozhodnutí na zraniteľné skupiny obyvateľov. Preto sme súbežne navrhli poslancom aj zvýšenie doterajších úľav pre osoby v hmotnej núdzi, ťažko zdravotne postihnutých a seniorov nad 62 rokov rovnako o 15%, čiže navýšenie miestnych daní sa ich vôbec nedotkne. Pri poplatku za komunálne odpady kopírujeme zvýšenie cien, ktoré musíme platiť za zvoz a likvidáciu odpadu na skládke.“ Každé jedno euro, ktoré obyvatelia zaplatia svojmu mestu, sa im vráti v podobe kvalitných služieb mesta, opráv ciest, škôl či verejného osvetlenia, ale aj výstavby nových cyklotrás a nájomných bytov.

V prípade zamestnancov v školstve a vo verejnej správe sú mestá a obce povinné v roku 2023 navýšiť ich platy v dvoch etapách (školstvo 10 % v januári a 12 % v septembri, verejná správa 7 % v januári a 10 % v septembri).

Dane a poplatky

Dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad sa pre fyzické aj právnické osoby zvyšujú o 15 %. Zľavy pre obyvateľov nad 62 rokov, zdravotne postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi zostávajú.

Navrhované zvýšenie bude napríklad za komunálny odpad znamenať o 5 € viac ročne na jedného obyvateľa: z doterajšieho ročného poplatku 34,20 € to bude 39,31 € ročne. Za priemerný dvojizbový byt zaplatí majiteľ o 4,69 € viac ročne.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – PRÍKLADY

byt 67 m²

 • daň 2022: 30,82 €
 • navrhovaná daň 2023: 35,51 €
 • zvýšenie: 4,69 €/rok

byt 70 m² + garáž 18 m²

 • daň 2022: 52 €
 • navrhovaná daň 2023: 60,50 €
 • zvýšenie: 8,50 €/rok

rodinný dom 160 m²/podlažie

 • daň 2022: 110,40 €
 • navrhovaná daň 2023: 121,65 €
 • zvýšenie: 11,25 €/rok

garáž  20 m²

 • daň 2022: 22 €
 • navrhovaná daň 2023: 26 €
 • zvýšenie: 4 €/rok

chata 34 m²

 • daň 2022: 74,80 €
 • navrhovaná daň 2023: 85 €
 • zvýšenie: 10,20 €/rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

 • rok 2022:  34,20 €/fyzická osoba/ročne
 • návrh pre rok 2023: 39,31 €/fyzická osoba/rok
 • zvýšenie: 5,11 €/fyzická osoba/rok. Znamená to, že pre 4-člennú rodinu predstavuje navrhovaný nárast 20,44 € ročne.

Poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý bude odovzdaný na zberný dvor, sa nemení.

Miestne dane a poplatky je možné zaplatiť v dvoch splátkach. Obyvatelia nad 62 rokov, zdravotne postihnutí a ľudia v hmotnej núdzi majú z daní a poplatkov zľavy.

ZĽAVY Z MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

daň z nehnuteľností

 • 65 % osoby v hmotnej núdzi 
 • 45 % ŤZP
 • 45 % obyvatelia nad 62 rokov (stavby na bývanie, byty)
 • 75 % obyvatelia vo veku 62 – 65 rokov (záhrady, zastavané plochy, nádvoria)
 • 95 % obyvatelia nad 65 rokov (zastavané plochy a nádvoria)
 • 65 % obyvatelia nad 65 rokov (záhrady)

daň za psa

 • 50 % obyvatelia nad 62 rokov

poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 • 30 % obyvatelia nad 62 rokov, ŤZP a osoby v hmotnej núdzi 

Školy a školské zariadenia

Povinné zvyšovanie platov v školstve a nárast cien energií znamená pre mesto zvýšenie výdavkov v školách a školských zariadeniach o vyše 400-tisíc €. 

Poplatky za materskú školu: 

– deti do 3 rokov 280 € mesačne (jej výška zostáva bez zmeny)

– dieťa nad 3 roky 40 € mesačne (zvýšenie o 10 € zo súčasných 30 €)

Strava v materskej škole:

zvyšuje sa o 36 centov na deň, čiže z aktuálneho poplatku 1,84 € to bude 2,20 € denne (suma sa skladá zo 4 položiek: desiata, obed, olovrant, príspevok na režijné náklady)

Obed – žiak ZŠ na I. stupni:

nová cena 1,80 € (zvýšenie o 29 centov)

Obed – žiak ZŠ na II. stupni:

nová cena 2 € (zvýšenie o 40 centov)

Školský klub:

zvýšenie o 5 € na 20 € 

Príspevok na režijné náklady, ktoré je jednou z čiastkových položiek na cenu stravy, sa nemení. Ceny sa zvyšujú v položke surovín. Hlavnú ťarchu nákladov na žiaka nesie mesto vo forme normatívov. 

Mesto bude rodinám v hmotnej núdzi odpúšťať v plnej výške poplatky za materskú školu, základnú umeleckú školu a centrum voľného času. 

Komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriadilo 8 svojich stálych pracovných komisií:

 • Komisia pre vzdelávanie (predseda Pavol Tedla, podpredseda Daniel Masarovič),
 • Komisia pre šport a mládež (predseda Anton Pašteka, podpredseda Ladislav Čas, členka Viera Mária Adamovičová),
 • Komisia pre sociálne veci (predsedníčka Lucia Vidanová, podpredsedníčka Katarína Trenčanská),
 • Komisia pre zdravotníctvo (predseda Marián Haramia, podpredseda Jozef Mračna),
 • Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie (predseda Adam Janík, podpredseda Pavel Spusta, členovia Tomáš Beňo a Richard Hájek),
 • Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku (predsedníčka Zuzana Baligová, podpredseda Jozef Mračna“
 • Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (predseda Štefan Hronček, podpredseda Marián Andil),
 • Komisia pre kultúru (predseda Marin Macejka, podpredseda Milan Ondrovič, členovia Štefan Hronček a Lucia Vidanová).

Zástupcovia mesta v radách škôl

 • Rada školy pri ZŠ Štúrova: Ladislav Čas, Jozef Mračna, Štefan Hronček, Adriana Čikošová.
 • Rada školy pri ZŠ Záhorácka: Adam Janík, Martin Macejka, Pavel Spusta, Jana Čelková.
 • Rada školy pri ZŠ Dr. J. Dérera: Katarína Trenčanská, Marián Haramia, Milan Ondrovič, Jana Dinušová.
 • Rada školy pri materskej škole: Zuzana Baligová, Richard Hájek, Marián Andil, Tomáš Filípek.
 • Rada školy pri ZUŠ: Viera Mária Adamovičová, Lucia Vidanová, Tomáš Beňo, Jaroslava Jánošová.
 • Novými členmi Mestskej školskej rady sa stali Martin Macejka a Richard Hájek. Aktuálne funkčné obdobie trvá do 21. 10. 2023.
 • Rada pri CVČ zostáva bez zmeny do júla 2023. Zástupcami zriaďovateľa sú poslanci Pavol Tedla, Daniel Masarovič a Anton Pašteka a za občanov Milan Johanes.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok