16. 12. 2022
Mesto má schválený rozpočet na rok 2023

Decembrové rokovanie mestského zastupiteľstva malo na programe prevažne ekonomické materiály (všeobecne záväzné nariadenia, rozpočet mesta a mestských príspevkových organizácií). Poslanci okrem toho zriadili komisie, ktoré budú v tomto volebnom období pracovať pri mestskom zastupiteľstve a delegovali zástupcov mesta do rád škôl. 

Súčasťou schváleného rozpočtu mesta na rok 2023 je okrem iného aj príjem zo zvýšených miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad  či úhrad za školy a školské zariadenia. Vedenie mesta si uvedomuje, že ide o nepopulárne a mimoriadne citlivé rozhodnutie. Výšku miestnych daní a poplatkov ovplyvňuje niekoľko aktuálnych faktorov: inflácia, povinné zvyšovanie platov v školstve a verejnej správe, zvýšený daňový bonus (čo znamená menší príjem štátu z daní a zároveň menej peňazí na tzv. podielové dane pre samosprávy), vysoké ceny energií a v prípade Tekosu aj výrazné kolísanie cien pohonných látok. Vysvetľuje primátor Juraj Říha:„Štát urobil veľmi alibistické gesto. Pozitívne sa odprezentoval v médiách k zvýšeniu prídavkov na deti, daňového bonusu na deti či platov v školstve a verejnej správe. Účet majú zaplatiť mestá zo svojich zdrojov, hoci sa inflácia a ceny energií rovnako dotýkajú našich mestských výdavkov. Znížili sme už intenzitu verejného osvetlenia o 60 % v noci a v návrhu rozpočtu sme zrušili všetky odmeny. Ak však chceme udržať pripravené a rozostavané stavby, neznižovať stavy zamestnancov v organizáciách či napríklad neškrtať autobusy alebo všetky dotácie športovým a seniorským klubom, navrhli sme poslancom aj zvýšenie miestnych daní o 15 %. To sa dotkne najmä priemyslu. V Malackách totiž z celkového výnosu daní znášajú právnické osoby až 84 % a fyzické osoby len 16 %. Ako som sľúbil pred voľbami, budem veľmi pozorne sledovať vplyvy našich rozhodnutí na zraniteľné skupiny obyvateľov. Preto sme súbežne navrhli poslancom aj zvýšenie doterajších úľav pre osoby v hmotnej núdzi, ťažko zdravotne postihnutých a seniorov nad 62 rokov rovnako o 15%, čiže navýšenie miestnych daní sa ich vôbec nedotkne. Pri poplatku za komunálne odpady kopírujeme zvýšenie cien, ktoré musíme platiť za zvoz a likvidáciu odpadu na skládke.“ Každé jedno euro, ktoré obyvatelia zaplatia svojmu mestu, sa im vráti v podobe kvalitných služieb mesta, opráv ciest, škôl či verejného osvetlenia, ale aj výstavby nových cyklotrás a nájomných bytov.

V prípade zamestnancov v školstve a vo verejnej správe sú mestá a obce povinné v roku 2023 navýšiť ich platy v dvoch etapách (školstvo 10 % v januári a 12 % v septembri, verejná správa 7 % v januári a 10 % v septembri).

Dane a poplatky

Dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad sa pre fyzické aj právnické osoby zvyšujú o 15 %. Zľavy pre obyvateľov nad 62 rokov, zdravotne postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi zostávajú.

Navrhované zvýšenie bude napríklad za komunálny odpad znamenať o 5 € viac ročne na jedného obyvateľa: z doterajšieho ročného poplatku 34,20 € to bude 39,31 € ročne. Za priemerný dvojizbový byt zaplatí majiteľ o 4,69 € viac ročne.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – PRÍKLADY

byt 67 m²

 • daň 2022: 30,82 €
 • navrhovaná daň 2023: 35,51 €
 • zvýšenie: 4,69 €/rok

byt 70 m² + garáž 18 m²

 • daň 2022: 52 €
 • navrhovaná daň 2023: 60,50 €
 • zvýšenie: 8,50 €/rok

rodinný dom 160 m²/podlažie

 • daň 2022: 110,40 €
 • navrhovaná daň 2023: 121,65 €
 • zvýšenie: 11,25 €/rok

garáž  20 m²

 • daň 2022: 22 €
 • navrhovaná daň 2023: 26 €
 • zvýšenie: 4 €/rok

chata 34 m²

 • daň 2022: 74,80 €
 • navrhovaná daň 2023: 85 €
 • zvýšenie: 10,20 €/rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

 • rok 2022:  34,20 €/fyzická osoba/ročne
 • návrh pre rok 2023: 39,31 €/fyzická osoba/rok
 • zvýšenie: 5,11 €/fyzická osoba/rok. Znamená to, že pre 4-člennú rodinu predstavuje navrhovaný nárast 20,44 € ročne.

Poplatok za drobný stavebný odpad, ktorý bude odovzdaný na zberný dvor, sa nemení.

Miestne dane a poplatky je možné zaplatiť v dvoch splátkach. Obyvatelia nad 62 rokov, zdravotne postihnutí a ľudia v hmotnej núdzi majú z daní a poplatkov zľavy.

ZĽAVY Z MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV

daň z nehnuteľností

 • 65 % osoby v hmotnej núdzi 
 • 45 % ŤZP
 • 45 % obyvatelia nad 62 rokov (stavby na bývanie, byty)
 • 75 % obyvatelia vo veku 62 – 65 rokov (záhrady, zastavané plochy, nádvoria)
 • 95 % obyvatelia nad 65 rokov (zastavané plochy a nádvoria)
 • 65 % obyvatelia nad 65 rokov (záhrady)

daň za psa

 • 50 % obyvatelia nad 62 rokov

poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 • 30 % obyvatelia nad 62 rokov, ŤZP a osoby v hmotnej núdzi 

Školy a školské zariadenia

Povinné zvyšovanie platov v školstve a nárast cien energií znamená pre mesto zvýšenie výdavkov v školách a školských zariadeniach o vyše 400-tisíc €. 

Poplatky za materskú školu: 

– deti do 3 rokov 280 € mesačne (jej výška zostáva bez zmeny)

– dieťa nad 3 roky 40 € mesačne (zvýšenie o 10 € zo súčasných 30 €)

Strava v materskej škole:

zvyšuje sa o 36 centov na deň, čiže z aktuálneho poplatku 1,84 € to bude 2,20 € denne (suma sa skladá zo 4 položiek: desiata, obed, olovrant, príspevok na režijné náklady)

Obed – žiak ZŠ na I. stupni:

nová cena 1,80 € (zvýšenie o 29 centov)

Obed – žiak ZŠ na II. stupni:

nová cena 2 € (zvýšenie o 40 centov)

Školský klub:

zvýšenie o 5 € na 20 € 

Príspevok na režijné náklady, ktoré je jednou z čiastkových položiek na cenu stravy, sa nemení. Ceny sa zvyšujú v položke surovín. Hlavnú ťarchu nákladov na žiaka nesie mesto vo forme normatívov. 

Mesto bude rodinám v hmotnej núdzi odpúšťať v plnej výške poplatky za materskú školu, základnú umeleckú školu a centrum voľného času. 

Komisie pri MsZ

Mestské zastupiteľstvo zriadilo 8 svojich stálych pracovných komisií:

 • Komisia pre vzdelávanie (predseda Pavol Tedla, podpredseda Daniel Masarovič),
 • Komisia pre šport a mládež (predseda Anton Pašteka, podpredseda Ladislav Čas, členka Viera Mária Adamovičová),
 • Komisia pre sociálne veci (predsedníčka Lucia Vidanová, podpredsedníčka Katarína Trenčanská),
 • Komisia pre zdravotníctvo (predseda Marián Haramia, podpredseda Jozef Mračna),
 • Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie (predseda Adam Janík, podpredseda Pavel Spusta, členovia Tomáš Beňo a Richard Hájek),
 • Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku (predsedníčka Zuzana Baligová, podpredseda Jozef Mračna“
 • Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok (predseda Štefan Hronček, podpredseda Marián Andil),
 • Komisia pre kultúru (predseda Marin Macejka, podpredseda Milan Ondrovič, členovia Štefan Hronček a Lucia Vidanová).

Zástupcovia mesta v radách škôl

 • Rada školy pri ZŠ Štúrova: Ladislav Čas, Jozef Mračna, Štefan Hronček, Adriana Čikošová.
 • Rada školy pri ZŠ Záhorácka: Adam Janík, Martin Macejka, Pavel Spusta, Jana Čelková.
 • Rada školy pri ZŠ Dr. J. Dérera: Katarína Trenčanská, Marián Haramia, Milan Ondrovič, Jana Dinušová.
 • Rada školy pri materskej škole: Zuzana Baligová, Richard Hájek, Marián Andil, Tomáš Filípek.
 • Rada školy pri ZUŠ: Viera Mária Adamovičová, Lucia Vidanová, Tomáš Beňo, Jaroslava Jánošová.
 • Novými členmi Mestskej školskej rady sa stali Martin Macejka a Richard Hájek. Aktuálne funkčné obdobie trvá do 21. 10. 2023.
 • Rada pri CVČ zostáva bez zmeny do júla 2023. Zástupcami zriaďovateľa sú poslanci Pavol Tedla, Daniel Masarovič a Anton Pašteka a za občanov Milan Johanes.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok