30. 12. 2016
Mesto má rozpočet na rok 2017
Na rokovaní MsZ 8. decembra mali poslanci na stole množstvo materiálov, vrátane dôležitých ekonomických bodov (návrh rozpočtov mesta a mestských organizácií). Rozpočet mesta poslanci schválili bez zmien.

Rozpočet 2017
Základný dokument života mesta je koncipovaný ako vyrovnaný, s celkovými príjmami i výdavkami vo výške 13 296 993 €. Najvyššie investičné výdavky pôjdu do rôznych druhov rekonštrukcií: miestne komunikácie a verejné priestranstvá 500 tisíc €, materská škola 300 tisíc €, kaštieľ 200 tisíc € a verejné osvetlenie 115 tisíc €.  Primátor mesta Juraj Říha: „Teší ma jednohlasná podpora rozpočtu aj slová, ktoré zazneli v diskusii, keď poslanci ocenili vysokú odbornú prípravu rozpočtu aj rozloženie hlavných investičných priorít. Zároveň poslancom ďakujem za vecnú diskusiu a podporu nášho návrhu. V budúcom roku pokračujeme ďalej: zameriame sa okrem iného na rekonštrukciu materskej školy a ciest.“ Rozpočet sa dá jednoznačne charakterizovať ako rozvojový, o čom svedčí aj skladba kapitálových výdavkov: „Oproti tomuto roku je výrazne vyšší. Významná časť výdavkov smeruje do investícií,“ dodal J. Říha.

Miestny poplatok za rozvoj

Od 1. januára dostane mesto nový druh príjmu – miestny poplatok za rozvoj. Platiť ho bude fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie. Jeho sadzba je 35 € za štvorcový meter. Výnos z poplatku za rozvoj je možné použiť výlučne na financovanie kapitálových výdavkov vybraných verejnoprospešných stavieb vrátane vysporiadania pozemkov na tento účel. Téme sa budeme venovať v budúcom vydaní Malackého hlasu.
 
Z ďalších prerokovaných bodov MsZ

•    MsZ zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta z kontroly výdavkov na
rekonštrukciu strechy kaštieľa v rokoch 2014 – 2015. Kontrolórka nezistila porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov.
•    Mesto získalo od ŠK Žolík bezodplatným prevodom futbalové ihrisko pri Zámockom parku (bývalé škvarové ihrisko).
•    Zástupcom mesta v dozornej rade Tekos sa stala poslankyňa MsZ Zuzana Baligová.
•    Novými členmi Komisie pre financie, legislatívu a správu majetku sú Gabriela Janíková, Milan Malata, Zuzana Dobrodenková, Ladislav Horáček, Pavol Bordáč, Bronislav Vosátko, Ester Bujnovská a Miroslav Zobok.
•    MsZ vzalo na vedomie hodnotenie prioritných cieľov primátora za rok 2016.
•    Dom smútku a priľahlé priestory má v odplatnom prenájme na 5 rokov Pohrebníctvo ECKER (1. 1. 2017 – 31. 12. 2021).

Komplexné informácie: www.malacky.sk, časť MESTO – SAMOSPRÁVA MESTA.
Záznam z rokovania MsZ: www.zastupitelstvo.sk

Ľ. Pilzová
Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok