20. 1. 2016
Mesto hľadá uchádzača na výkon špeciálnopedagogického poradenstva

Druh pracovnej činnosti: Zabezpečenie odborných činností v rámci individuálneho poradenstva a intervencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

Miesto výkonu práce: základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky
Forma pracovno-právneho vzťahu: dohoda o pracovnej činnosti
Termín nástupu na výkon činnosti: podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady
• VŠ vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika

Žiadosť s priloženým dokladom o vzdelaní a preukázanou odbornou praxou zašlite do 5. 2. 2016 na adresu: Mesto Malacky,  Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok