20. 1. 2016
Mesto hľadá uchádzača na výkon špeciálnopedagogického poradenstva

Druh pracovnej činnosti: Zabezpečenie odborných činností v rámci individuálneho poradenstva a intervencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

Miesto výkonu práce: základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky
Forma pracovno-právneho vzťahu: dohoda o pracovnej činnosti
Termín nástupu na výkon činnosti: podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady
• VŠ vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika

Žiadosť s priloženým dokladom o vzdelaní a preukázanou odbornou praxou zašlite do 5. 2. 2016 na adresu: Mesto Malacky,  Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok