25. 1. 2017
Mesto hľadá riaditeľa/riaditeľku Základnej školy Záhorácka

Mesto Malacky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky Základnej školy, Záhorácka 95, 901 01 Malacky.

Kvalifikačné predpoklady :
–    vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa požadované podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
–    najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
–    vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iné požadované predpoklady:
–  
 občianska bezúhonnosť
– 
   zdravotná spôsobilosť
–    ovládanie štátneho jazyka
–    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Ďalšie požiadavky a kritériá:
–    predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ Záhorácka 95 v Malackách
–    znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva
–    organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
Požadované doklady na výberové konanie:
–    žiadosť o zaradenie do výberového konania
–    overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie
–    podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický kontakt)
–    potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
–    výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
–    lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
–    čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
–    vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (najviac v rozsahu 4 strán)
–    písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 22.02.2017 do 17:00 na adresu zriaďovateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ Záhorácka – NEOTVÁRAŤ“.
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín, miesto a čas výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka ZŠ Záhorácka

 

 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok