10. 12. 2013
Máte v nájme majetok mesta? Obnovte si nájomné zmluvy!
Mesto Malacky v súčasnosti eviduje asi 300 nájomných zmlúv, ktoré sa týkajú prenájmu majetku mesta. Ide napríklad o pozemky vo vlastníctve mesta, teda aj pozemky pod predajnými stánkami, stĺpy verejného osvetlenia, múry, steny a zábradlia vo vlastníctve mesta, ktoré zaraďujeme medzi tzv. ostatný majetok vo vlastníctve mesta. „Tento majetok mesto prenajíma právnickým a fyzickým osobám za účelom uspokojovania ich potrieb,“ povedal Erik Dóczi, vedúci právneho oddelenia MsÚ Malacky.

„Keďže takéto nájomné zmluvy sa uzatvárajú spravidla na jeden kalendárny rok, v tomto období pripomíname nájomcom, že ak majú záujem pokračovať v nájomnom vzťahu za dohodnutých podmienok, je v ich záujme zavčasu, ešte do konca roka, písomne požiadať mesto Malacky o predĺženie nájmu,“ upozorňuje právnik a pripomína, že ľudia na túto skutočnosť často zabúdajú.

Niektorí podnikatelia si myslia, že po novom roku im bude zmluva predĺžená automaticky, ale takto to nefunguje. „Kto neprejaví písomnou žiadosťou záujem o pokračovanie v zmluvnom vzťahu, tomu zmluvný vzťah na konci roka zaniká. Vtedy je mesto povinné vypísať nové ponukové konanie na prenájom majetku, ktorého sa ukončená zmluva týkala,“ upresnil Juraj Kollárik z MsÚ.

-tabu-            
Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok