3. 6. 2009
Máte právo na finančnú pomoc?

Na základe uznesenia poslancov mestského zastupiteľstva z 12. marca zriadilo mesto fond finančnej pomoci. Ide o účelový fond, ktorým zástupcovia mesta prejavujú solidaritu obyvateľom mesta. Jeho úlohou je zmierniť následky finančnej a hospodárskej krízy, zároveň má napomôcť platobnú schopnosť občanov. Fond spravovaný mestským úradom bol vytvorený z prebytku rozpočtu za uplynulý rok vo výške 33 193,92 € (1 000 000 Sk). V nasledujúcich rokoch sa môže objem finančných prostriedkov líšiť.


Na to, aby vám bol finančný príspevok z fondu poskytnutý, musíte vyplniť žiadosť, ku ktorej priložíte potrebné prílohy. Tými sú potvrdenie o návšteve strednej školy alebo o dennom štúdiu detí na vysokej škole, potvrdenie o ukončení pracovného pomeru, o vašej evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, potvrdenie o príjme, o dôchodku, príspevok za opatrovanie, kompenzačné príspevky a potvrdenie o platbách za bývanie. Na základe týchto dokumentov s vami mesto uzatvorí zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci. Tlačivo žiadosti bude k dispozícii v klientskom centre v sekcii Sociálna pomoc a tiež na webstránke mesta. O finančnú pomoc môžete žiadať pre seba či pre svoje deti, rodičov, manželov alebo druhov. Po schválení žiadosti budú vaše požiadavky uhradené faktúrou, šekom alebo poštovým poukazom, prípadne vám mesto preplatí uznané doklady, napríklad faktúry, v hotovosti. Ak o príspevok žiadate, váš príjem nesmie prevýšiť 1,6-násobok životného minima a musíte byť evidovaný na ÚPSVR najskôr od 1. februára.


Oblasť, v ktorej musíte peniaze do konca roka vyčerpať, je tiež obmedzená. Ide o vzdelávanie, čiže o úhradu poplatkov týkajúcich sa vzdelávania dieťaťa, napríklad mesačné poplatky materskej škole, poplatky za stravu v MŠ či ZŠ alebo nákup školských pomôcok. Žiadať môžete aj príspevok do školy v prírode, lyžiarsky výcvik pre dieťa a inú mimoškolskú činnosť. Z fondu finančnej pomoci môžete uhradiť cestovné študentov či poplatky z lekárskej pohotovosti. Ďalšou oblasťou je bývanie, kde môžete žiadať úhradu poplatkov za bývanie alebo o odklad zaplatenia nájomného. Fond vám pomôže aj pri hľadaní práce. Uhradí za vás poplatok za výpis z registra trestov či za lekársku prehliadku. Príspevok 70 € (2 108,82 Sk) dostanete, ak nemáte splnené finančné záväzky voči mestu, 120 € (3 615,12 Sk) v opačnom prípade. Na finančný príspevok máte nárok aj vtedy, ak vám bol priznaný iný príspevok či dotácia.

Simona Šípová

Ďalšie
Šport
26. 5. 2023
Majstrovstvá OPK Malacky v disciplíne M 400

Na strelnici Športovo-streleckého klubu Malacky sa 14. mája uskutočnila prvá strelecká súťaž…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
26. 5. 2023
Voľné pracovné miesto: samostatný odborný referent všeobecnej učtárne

    Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky. Názov pracovnej…

Zobraziť celý článok