21. 1. 2014
Malacky na prelome rokov 2013-14

Tak ako každý rok, aj v úvode tohto, vám ponúkam niekoľko informácií týkajúcich sa nášho mesta, akúsi zostručnenú správu o stave Malaciek. V minulosti sme vytvorili podmienky pre investície, vytváranie nových pracovných miest a pre zvyšovanie priemernej mzdy. Dnešné porovnania Malaciek s okresmi a mestami Pezinok, Senec, Senica a Skalica dokazujú, že sa to vyplatilo a bol to správny krok. Pozitívny  trend hospodárenia mesta počas krízy, ale i za dlhšie obdobie potvrdzuje aj stav majetku a miera zadlženosti. Rozpočet mesta sa nám darí udržiavať prebytkový a zrealizovali sme najväčší projekt v histórii mesta. Povedzme si o tomto všetkom viac a pozrime sa aj na tohtoročné zámery mesta.  

Druhá najväčšia investícia na Slovensku je v Malackách

Hneď po zdraví je dnes druhou najdôležitejšou hodnotou pre ľudí zamestnanie. Podľa Štatistického úradu SR sa v porovnaní s rokom 2001 nezamestnanosť u nás znížila z 13,55% v roku 2001 na 7,82% v roku 2013. Zníženie o 5,73 percentuálneho bodu nás radí na prvé miesto v zníženia nezamestnanosti spomedzi okolitých okresov. Aj porovnanie zvýšenia nezamestnanosti v dôsledku svetovej krízy, teda jej porovnanie s predkrízovým rokom 2007, je pre nás priaznivé. Veľmi dôležitým faktom je, že aj v krízovom období prichádzajú do nášho mesta nové investície.

V súčasnosti je veľmi dôležité nielen vytváranie nových pracovných miest, ale aj zachovanie existujúcich. A práve v uplynulom roku vyrástla v našom meste nová fabrika, ktorá nahradí jestvujúcu. Od tejto inovácie v podobe nových technológií očakávame okrem pracovných príležitostí aj zlepšenie vplyvu na životné prostredie. Podľa dostupných informácií táto investícia je druhou najväčšou na Slovensku. Je to pozitívna informácia pre ďalšie pripravované investície a dobrý signál pre obyvateľov. Pretože ponuka väčšieho počtu pracovných miest má vplyv na vyššie mzdy. Podľa naposledy zverejnených údajov Štatistického úradu SR dosiahla u nás priemerná mzda zamestnanca v roku 2012 hodnotou 995 €, a to je najviac spomedzi všetkých porovnávaných okresov. Najvyšší je i nárast oproti roku 2001 (o 563 €) a aj nárast v čase krízy, teda oproti roku 2007 (o 191 €).

 

 

4,6-krát vyššia hodnota majetku

Zákonnou, ale i morálnou povinnosťou pri správe majetku je jeho zveľaďovanie a zhodnocovanie. Stav majetku mesta každoročne v záverečnom účte overuje nezávislý audítor. Ku koncu roka 2013 bola hodnota majetku mesta Malacky v nadobúdacích cenách 84 mil. €. V porovnaní s rokom 1998, keď bola hodnota majetku 18 mil. €, je dnes jeho hodnota o 66 mil. € alebo 4,6- krát vyššia. Len za posledné tri roky sa hodnota nášho spoločného mestského majetku zvýšila o 22 mil. €.
Dlh zvládame lepšie ako iní

Najväčším rizikom verejných rozpočtov miest a obcí, ale i štátov je dlh. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa dlh vyjadruje v pomere k bežným príjmom. A aký trend má tento ekonomický ukazovateľ v našom meste? Porovnajme pomer dlhu k 31. 12. a bežných príjmov príslušného roka. Zatiaľ, čo dlhy štátov mnohonásobne prekračujú ročné príjmy a sú skutočne obrovským rizikom, pomer dlhu k príjmom Malaciek v roku 2013 tvorí iba 24,7% a má klesajúcu tendenciu. V roku 1998 bol až 34,2%, v roku 2010 už iba 32,2% a podľa už prijatého rozpočtu v roku 2014 bude iba 21,6%. Takýto klesajúci trend možno interpretovať ako zvyšovanie schopnosti splácať dlh, resp. znižovanie dlhového zaťaženia budúcich rokov.
Rozpočet a zodpovednosť

Slovami rozpočtová zodpovednosť sa v posledných rokoch zvyknú zdôvodňovať opatrenia vedúce k zníženiu rozpočtového deficitu. Ale akýkoľvek deficit rozpočtu stále znamená ďalšie zvyšovanie zadlžovania.

Za zodpovedný rozpočet možno označiť prebytkový rozpočet. To je rozpočet, ktorého príjmy sú väčšie ako výdavky. Takto sú pripravené a prijaté rozpočty mesta Malacky. Pre rok 2013 bol rozpočtovaný prebytok viac ako 452 tis. €. Ušetrenú finančnú čiastku bude môcť mesto v budúcnosti použiť. Ešte lepší je účtovný výsledok hospodárenia roku 2013 v takzvanej metodike ESA 95, ktorým vstupujeme do rozpočtu verejnej správy SR. Pri nezmenenom medziročnom stave pohľadávok a záväzkov očakávame prebytok na úrovni 700 tis. €. Takouto čiastkou naše mesto prispelo k zníženiu deficitu Slovenska. Je to viac ako Ministerstvo financií SR od nás očakávalo na základe Memoranda. I budúce rozpočty sú prebytkové. V schválenom rozpočte roku 2014 je prebytok takmer 185 tis. €. V roku 2015 je 908 tisícový a v roku 2016 až 1,69 miliónový prebytok.


Historicky najväčší grant

K dobrej finančnej kondícii a pozitívnemu trendu hospodárenia Malaciek prispieva aj dlhodobá úspešnosť v získavaní nenávratných finančných prostriedkov. Okrem štátnych a neštátnych grantov sú to predovšetkým takzvané eurofondy, teda aktivity podporované EÚ. Historicky najväčšou investíciou v Malackách je projekt odkanalizovania. Prvenstvo spočíva vo výške získaných nenávratných financií a v rozsahu projektu. Hovoríme o projekte za 13,8 mil. €, o viac ako 16 kilometroch kanalizácie, tisíckach prípojok a množstve ďalších technických zariadení na rozlohe viac ako tretiny mesta. Dnes je stavba ukončená a skolaudovaná a administratívne sa ukončuje projekt. Popri tom už odstupujeme Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ďalšiu projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na dobudovanie zvyšných vetiev kanalizácie vo finančnom objeme 1,5 mil. €. I keď kanalizácia je investícia, ktorú na povrchu mesta nevidno, pre obyvateľov má obrovský význam. Výrazne sa zníži znečisťovanie pôdy a podzemných vôd, zvýšila sa hodnota nehnuteľností a znížili sa náklady domácností na likvidáciu odpadových vôd.

Napriek diskriminácii Bratislavského kraja v možnosti získavania grantov realizujeme ďalšie projekty. Za všetky spomeňme aspoň projekt revitalizácie verejného priestranstva na ulici Břeclavská a 1. mája za 476 500 €, projekt Elektronizácia samospráv za 918 240 € a projekty rozširovania kamerového systému spojeného s aktivitami zlepšujúcich bezpečnosť v meste. V procese hodnotenia sú projekty Terminál integrovanej dopravy (Nádražná) za  902 740 € a ISRMO (integrovaní stratégia rozvoja mestskej oblasti sídliska Juh) za 2 032 558 €. Medzi pripravovanými zámermi dominuje projekt rekonštrukcie Malackého kaštieľa. V súčasnosti máme platné stavebné povolenie a ukončuje sa realizačná projektová dokumentácia.Plány v roku 2014

Okrem už spomínaných investícií nás čakajú stavebné úpravy denného stacionára za 76 tis. € a rekonštrukcia verejného osvetlenia najfrekventovanejšej komunikácie od križovatky v centre po okružnú križovatku pri nákupnom centre za 53 tis. €. V rozpočte sú vyčlenené financie na rekonštrukciu strechy a komínov dvoch krídiel kaštieľa, úpravy vo vnútrobloku Domky, výstavbu fontány na Kláštornom námestí, na opatrenia na upokojenie dopravy na Veľkomoravskej ulici, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií v rozsahu 415 tis. € a mnohé ďalšie. Podrobnejšie vás budeme o jednotlivých projektoch ešte informovať. Najväčší objem bežných výdavkov rozpočtu je na školstvo, sociálne služby, kultúru a šport. Veľkú pozornosť budeme venovať príprave významných a strategických dokumentov, to je plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zmenám územného plánu, príprave parkovacej politiky a novému programovaciemu obdobiu. V neposlednom rade chcem opätovne dať do pozornosti veľkú finančnú rezervu v rozpočtoch mesta na roky 2013 až 2016, ktorou bude možné financovať množstvo ďalších aktivít potrebných v našom meste.

———————————

Napriek uvedenému pozitívnemu hodnoteniu pozorne počúvam a vnímam problémy a požiadavky obyvateľov. Najčastejšie sa opakujú súkromné problémy súvisiace s nezamestnanosťou, exekúciami a medziľudskými vzťahmi. Z toho, čo mesto môže zmeniť a ľudí trápi, sú predovšetkým cesty, chodníky a parkovanie. A tak mi záverom dovoľte zaželať vám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Verím, že v tomto roku spoločným úsilím dokážeme maximálne využiť možnosti nášho mesta na plnenie úloh prospešných pre obyvateľov Malaciek.

RNDr. Jozef Ondrejka, primátor Malaciek

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok