17. 12. 2009
Malacky budú hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Posledné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa v Malackách opakovane zišlo 15. 12. o 9.00 h, prerokovalo asi 20 bodov programu. Z nich najdôležitejším bodom bol rozpočet mesta na rok 2010. Poslanci schválili jeho návrh, ktorý napriek dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy predložil vedúci oddelenia ekonomiky Ladislav Adamovič ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový ako schodkový a finančné operácie sú rozpočtované ako prebytkové. Súčasťou návrhu bol aj programový rozpočet. Celkovému schvaľovaniu však predchádzalo schvaľovanie návrhov rozpočtov pre jednotlivé príspevkové organizácie mesta a stanovisko hlavnej kontrolórky Ľubice Čikošovej k návrhu rozpočtu.

V najdôležitejšom dokumente roka poslanci mesta schválili aj prijatie investičného úveru za účelom krytia výdavkov určených na výstavbu nájomných bytov na Jánošíkovej ulici v objeme 521 804 €. Celkové výdavky na zabezpečenie chodu mesta na rok 2010 dosiahnu sumu 30 471 676 €.

Príjmy v totožnom objeme 30 471 676 € zahŕňajú podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľností a dane za tovary a služby. Okrem nich však aj nedaňové príjmy napr. z podnikania či vlastníctva majetku, ale aj granty a transfery zo štátneho rozpočtu na krytie výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch.   

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok