17. 12. 2009
Malacky budú hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Posledné mestské zastupiteľstvo, ktoré sa v Malackách opakovane zišlo 15. 12. o 9.00 h, prerokovalo asi 20 bodov programu. Z nich najdôležitejším bodom bol rozpočet mesta na rok 2010. Poslanci schválili jeho návrh, ktorý napriek dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy predložil vedúci oddelenia ekonomiky Ladislav Adamovič ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový ako schodkový a finančné operácie sú rozpočtované ako prebytkové. Súčasťou návrhu bol aj programový rozpočet. Celkovému schvaľovaniu však predchádzalo schvaľovanie návrhov rozpočtov pre jednotlivé príspevkové organizácie mesta a stanovisko hlavnej kontrolórky Ľubice Čikošovej k návrhu rozpočtu.

V najdôležitejšom dokumente roka poslanci mesta schválili aj prijatie investičného úveru za účelom krytia výdavkov určených na výstavbu nájomných bytov na Jánošíkovej ulici v objeme 521 804 €. Celkové výdavky na zabezpečenie chodu mesta na rok 2010 dosiahnu sumu 30 471 676 €.

Príjmy v totožnom objeme 30 471 676 € zahŕňajú podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľností a dane za tovary a služby. Okrem nich však aj nedaňové príjmy napr. z podnikania či vlastníctva majetku, ale aj granty a transfery zo štátneho rozpočtu na krytie výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch.   

Text, foto: T. Búbelová

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok