4. 9. 2015
Ktoré služby sa budú dať vybaviť elektronicky?

Ako sme už informovali, mesto Malacky finišuje s projektom Elektronizácia samospráv. Znamená to, že veľa žiadostí budú môcť obyvatelia mesta či podnikatelia podávať elektronicky, t. j. bez nutnosti prísť osobne na mestský úrad.

Elektronickou formou sa budú dať vybaviť tieto služby samosprávy:
• priznanie k dani z nehnuteľností
• priznanie k dani za psa
• priznanie k dani za predajné automaty 
• priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
• ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
• ohlásenie vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia
• ohlásenie zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
• výkaz o vybranej miestnej dani za ubytovanie
• žiadosť o zabratie verejného priestranstva
• sťažnosť
• podnet
• ohlásenie poruchy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
• žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
• žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
• žiadosť o určenie, zrušenie alebo zmenu súpisného čísla a orientačného čísla
• žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
• žiadosť o vydanie povolenia ambulantného predaja
• oznámenie prevádzkovej doby
• žiadosť o potvrdenie výšky záväzkov
• pripomienka k návrhu rozpočtu mesta
• pripomienka k návrhu záverečného účtu  mesta
• pripomienka k návrhu alebo nariadeniu mesta
• žiadosť o poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta
• žiadosť o vyhlásenie v mestských médiách
• oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
• žiadosť o prenájom nebytových priestorov mesta
• žiadosť o prenájom bytových priestorov mesta
• žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
• žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku
• žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie
• oznámenie o konaní športovej akcie
• oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
• hlásenie a strate / náleze


Samozrejme, aj naďalej zostane možnosť podávať podnety osobne v Klientskom centre MsÚ. Elektronické a osobné podania budú rovnocenné, a teda občan, resp. podnikateľ si môže vybrať, akú formu komunikácie s mestským úradom zvolí. Podmienkou pre elektronickú komunikáciu bude eIDkarta, teda tzv. elektronický občiansky preukaz s čipom, v ktorom bude uložený tzv. elektronický podpis. Ten je rovnocenný s písomnou podobou vlastnoručného podpisu.

Text: Ľ. Pilzová/M. Farkaš, foto: archív

 

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok