16. 7. 2008
Kríž sa vrátil zlatý

15. júla sa presne po 25 dňoch kríž vrátil späť na vežu. Pozlátený pôvodný železný kríž s nahradenými časťami, ktoré boli poškodené, priviezli z Pezinka pred 9.00 h. Do ozdobnej gule boli uložené nové listiny –  cirkevná, ktorú napísal miestny dekan Štefan Rusňák, a mestská z pera zástupcu primátora Jozefa Bullu. Spolu s nimi obsahuje aj súčasné mince (10; 5; 2; 1; 0,50 Sk) a pamätný malacký denár vyrazený k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o meste.

Chrániť ich má plastová rúrkovitá schránka, ktorú zdobia obrázky súčasného pápeža Benedikta XVI. a bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Predtým ako kríž absolvoval cestu späť na vežu, sa za prítomnosti viacerých Malačanov uskutočnila jeho posviacka a malá slávnosť celebrovaná dekanom a oboma kaplánmi. Po 10.00 h už kríž svietil z výšky na Malacky.

Text cirkevnej listiny:

Lecturis salutem in Domino!
Dané v Malackách roku Pána 11. júla 2008 na sviatok sv. Benedikta, opáta.
V čase veľkých klimatických zmien, ktoré ovplyvňujú v poslednom čase aj našu krajinu, zasiahol ničivý víchor strechu františkánskeho kláštora v Malackách spolu s priľahlou budovou kláštora, toho času sa využíva ako budova Rímskokatolíckeho farského úradu pre potreby veriacich z Malaciek. A tak bolo potrebné urobiť rozsiahlu rekonštrukciu strešnej krytiny veže kostola a taktiež samotného kostola. V guli pod krížom na veži sme našli listinu písanú v maďarskom jazyku z 11. novembra 1916 spolu so štyrmi mincami z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie. Staršia listina sa nachádza v archíve na farskom úrade spolu s ostatnými listinami, ktoré hovoria o histórii a živote františkánskeho kláštora. Stará listina spolu s mincami z roku 1916 bude uchovaná v archíve farského úradu. V roku 1916 v čase Prvej svetovej vojny materiálne podporoval františkánsky kostol knieža Mikuláš Pálffy, mecenáš malackého františkánskeho kláštora. Po skončení Druhej svetovej vojny starostlivosť je ponechaná na kňazov a veriacich z Malaciek. V tom čase pôsobia v Malackách ešte františkáni. V roku 1948 sa dostávajú násilným spôsobom k moci komunisti, ktorí likvidujú Cirkev na území vtedajšej Československej republiky, zvlášť v roku 1950 násilným spôsobom ničia, zatvárajú a rozpúšťajú rehole v krajine. Malacký kláštor spolu s kostolom nebol tiež ušetrený a až do roku 1989, dokedy vládol komunistický režim bol systematicky ničený v exteriéri i interiéri. Od 17. novembra 1989 dochádza k nenásilnému prevratu a spoločnosť sa pretvára na demokratický štát. Je badať veľké úsilie ľudí po obnove, ktorá je veľmi potrebná, pretože ľudská duša bola hlboko zdevastovaná režimom, ktorý nepotreboval Boha pre každodenný život. V tomto čase Slovensko, na ktorom území sa nachádza mesto Malacky, je samostatným štátom.
15. júla 2008 v ranných hodinách umiestnia na vežu nový kríž a do útrob jeho gule bude umiestnený tento spis spolu s mincami, ktoré sa používali v Slovenskej republike.
Nech táto písomnosť zostane na večné časy pamiatkou na túto historickú chvíľu, ktorá pomáha v obnove františkánskeho kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie na pamiatku veľkej obetavosti rodiny Pálffyovcov, na pamiatku množstva šľachetných dobrodincov, ktorí finančne pomáhajú pri obnove strechy kláštora.
Tento dokument bol napísaný v Malackách dňa 11. júla 2008 na sviatok sv. Benedikta, opáta, v Jubilejnom roku svätého Pavla, za pontifikátu Jeho Svätosti Benedikta XVI. Na Slovensku bol prezidentom J.Ex. Ivan Gašparovič. Na čele bratislavskej arcidiecézy stál J.Ex. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita. V tomto čase duchovnou správou farnosti Malacky bol poverený vdp. Štefan Rusňák, dekan-farár spolu s vdp. Petrom Čižmárom a s vdp. Pavol Póšom, kaplánmi.
Nech všetci tí, ktorí raz budete čítať tieto riadky si spomeniete v modlitbách na nás a nech s Božou pomocou tak ako my i vy sa usilujte o šírenie Kristovho kráľovstva tu na tejto zemi. Nech vám k tomu pomáha príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie.
Laudetur Jesus Christus!

Text mestskej listiny:

Odkaz pre budúcich čitateľov tohto listu, napísaného dňa 14. júla 2008:

V dňoch 1. a 2. marca 2008 sa aj naším mestom Malacky vo dvoch vlnách prehnala víchrica Emma, ktorá poškodila viaceré strechy budov, medzi nimi aj strechu Kostola Nepoškvr-neného Počatia Panny Márie a len v zámockom parku vyvrátila z koreňov alebo polámala okolo 200 stromov. Využívame jedinečnú príležitosť, ktorá sa nám naskytla tým, že dekan farnosti Najsvätejšej Trojice v Malackách vdp. Štefan Rusňák sa rozhodol zrekonštruovať strešnú konštrukciu spomínaného kostola a na nové latovanie položiť novú krytinu.
Pri tejto príležitosti bol z vrcholu veže zložený kríž s guľou, ktorá uchováva okrem iného aj toto posolstvo.
Po skončení druhej svetovej vojny, zvlášť po komunistickom prevrate vo februári 1948, boli národné výbory, zriadené pre správu a riadenie miest a dedín, obsadené funkcionármi, členmi Komunistickej strany Slovenska. Tento stav trval prakticky až do novembra 1989.
25. marca 1988 zorganizovali prevažne katolícki disidenti pokojnú tzv. sviečkovú manifestáciu v Bratislave za väčšiu náboženskú slobodu. Komunistami ovládané mocenské orgány nechali túto manifestáciu brutálne rozohnať. To bol počiatok zmien v spoločnosti Česko-Slovenskej federatívnej republiky.
V novembri 1989 došlo k nekrvavej zmene režimu, komunistická strana stratila vedúce postavenie v našej spoločnosti a začalo sa obrodzovať aj spoločenstvo nášho mesta. Občania sa viac ako doposiaľ začali zaujímať o veci verejné. Začiatkom februára roku 1990 došlo k rekonštrukcii orgánov samosprávy. V júni 1990 sa konali prvé slobodné parlamentné voľby a v novembri 1990 prvé slobodné komunálne voľby.
Prvým primátorom mesta Malacky sa stal Ing. Vladimír Moravčík, CSc. Vo funkcii bol dve 4-ročné volebné obdobia. Vo voľbách v decembri 1998 nad ním výrazným rozdielom zvíťazil RNDr. Jozef Ondrejka, ktorý je vo funkcii primátora od 15. januára 1999 doteraz.
Malacky sa najmä v ostatných desiatich rokoch vypracovali na dynamicky sa rozvíjajúce mesto, v jeho blízkosti vyrastá tzv. priemyselno-technologický park, kde sa usídľujú rôzne firmy, ktoré úzko spolupracujú s automobilkou Volkswagen, ktorá sídli na severnom okraji mesta Bratislava. V posledných rokoch sa rozbehla výstavba bytových a rodinných domov. Stúpol počet áut, a tak sa objavili aj problémy v doprave mesta.
Mesto Malacky získalo za toto obdobie stovky miliónov korún z fondov Európskej únie na rôzne projekty, ako napr. rekonštrukciu zámockého parku, na novú budovu inkubátora na podporu malých a stredných podnikateľov v centre mesta, vybudovalo novú komunikáciu do technologického parku, za peniaze štátu postavilo novú Základnú školu na Štúrovej ulici, urobilo rekonštrukciu Záhoráckej ulice, ako aj nákladnou dopravou zaťaženej Továrenskej ulice – spomínam len niektoré kroky. Teraz pripravuje veľký projekt rekonštrukcie starej a vybudovania novej kanalizácie v tých častiach mesta, kde doposiaľ chýba, čaká nás rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozsiahle opravy Pálfiovského kaštieľa v zámockom parku, ktorý Mesto Malacky kúpilo v r. 2007 od rehole menších bratov františkánov za 50 mil. Sk. Chystáme sa opätovne sa uchádzať o peniaze z európskych fondov, pomocou ktorých chceme kaštieľ zrenovovať. Celá slovenská spoločnosť sa s väčšími i menšími obavami pripravuje na zavedenie meny „euro“, a to od 1. januára 2009.

 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok