27. 2. 2014
Koľko a na čo sme sa sťažovali v roku 2013?

Útvar hlavného kontrolóra v zmysle zákonov vedie centrálnu evidenciu prijatých sťažností a petícií. Prostredníctvom sťažnosti sa môže občan alebo právnická osoba domáhať ochrany svojich práv, alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Občan takto môže tiež poukazovať na nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

V roku 2013 bolo v centrálnej evidencii zaregistrovaných celkom 27 podaní, z toho 20 sťažností a 7 petícií. Z roku 2012 sa na vybavenie do roku 2013 prenieslo 5 sťažností z dôvodu plynúcej lehoty na ich vybavenie. Do roku 2014 boli prenesené z dôvodu plynutia termínu na ich vybavenie 2 podania, z toho 1 sťažnosť a 1 petícia.

Údaje o počtoch, spôsobe vybavenia a opodstatnenosti petícií a sťažností v roku 2013

                                     Sťažnosti                         Petície

CELKOM                                       25                                      7
    z toho
  – z roku 2012                      5                                     
  – za rok 2013                    20                                      7
Vybavených v roku 2013       24                                      6
Prenesených do r. 2014          1                                      1

Opodstatnenosť
    Opodstatnených                9                                      
    Neopodstatnených             9                                      
    Nevyhodnotených              6                                      


V porovnaní s rokom 2012 bol v roku 2013 zaznamenaný pokles registrovaných podaní v počte o päť, z toho počet sťažností poklesol o deväť, ale počet prijatých petícií vzrástol o štyri. Všetky doručené sťažnosti a petície boli podľa Zásad o vybavovaní sťažností a petícií po preverení splnenia podmienok obsahu podania po zaregistrovaní odstúpené na vybavenie príslušným oddeleniam MsÚ Malacky.

V roku 2013 bolo z celkového počtu 20 zaevidovaných sťažností z hľadiska opodstatnenosti vyhodnotené 4 ako opodstatnené a 9 ako neopodstatnených.  4 sťažnosti boli odložené z dôvodu, že podania neobsahovali potrebné zákonné náležitosti. Dve sťažnosti boli odložené z dôvodu, že  sťažovatelia si ich vzali späť.  

Pokiaľ ide  o petície, v roku 2013 bolo v centrálnej evidencii registrovaných 7 petícií. V dvoch občania žiadali usporiadanie Adventných Vianoc v centre mesta, v jednej petícii občania žiadali mesto o súhlas k prenájmu časti pozemku v prospech COOP Jednota pre účely vybudovania výťahu k OD Stred. V ďalšej petícii občania, konkrétne rodičia detí navštevujúcich MŠ na Rakárenskej ulici, žiadali o odstránenie havarijného stavu na budove MŠ ul. Rakárenská. V jednom prípade petícia obsahovala podporu občanov na zjednosmernenie dopravy na Ul. Vajanského a Kukučínovej ulici. V ďalšom prípade občania lokality Malého námestia žiadali o riešenie nepriaznivej situácie premnoženia holubov. Posledná z petícií vyjadrovala požiadavku občanov riešenia premiestnenia kontajnerov bytového domu na Pribinovej ul.

Súhrnný prehľad o vybavovaných sťažnostiach a petíciách za rok 2013 (34,9 kB)

– mija –

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok