27. 11. 2014
Kanalizácia: Pripojiť sa treba do konca roka!
Mesto Malacky je z veľkej časti odkanalizované. Podarilo sa to vďaka získaniu nenávratných prostriedkov z Európskej únie v rámci jedného z najväčších projektov mesta s názvom Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Celkový rozpočet projektu bol 14 661 632,38 eura, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 eur pokryl 85 % nákladov. 10% nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, teda 733 081,62 eura pokrylo mesto Malacky.   

Oprávnené využitie prostriedkov EÚ je viazané na predpokladané množstvo pripojených domácností do roku 2015, pričom hodnotiacim ukazovateľom je počet pripojených domácností. Úspešnosť projektu bude prísne posudzovaná podľa tohto hodnotiaceho ukazovateľa. Ak ho mesto nesplní, hrozí nám, že alikvótnu časť získaných prostriedkov budeme musieť vrátiť, čo by bola obrovská škoda. Kanalizácia je tu totiž pre ľudí. Je nevyhnutnou súčasťou životného štandardu v treťom tisícročí a prostriedkom na udržanie kvality životného prostredia.
 
Napriek tomu, že kanalizácia je skolaudovaná už v januári 2014, stále je ešte dosť domácností, ktoré sa na ňu zatiaľ nepripojili. Čas však letí a s ním sa približuje aj termín – koniec roku 2014, dokedy sú majitelia nehnuteľností povinní na verejnú kanalizáciu sa pripojiť.  Ak si majitelia nehnuteľností túto povinnosť nesplnia, dopúšťajú sa priestupku proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2009 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky aj proti zákonu o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o regulácii v sieťových odvetviach. Za takéto porušenie odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Malackách ukladá pokutu do výšky 331 eur.

Na pripojenie bez sankcií majú obyvatelia mesta čas len do konca tohto roka – teda jeden mesiac! Po ukončení lehoty pripojenia mesto listom upozorní nepripojených občanov na povinnosti, ktoré im vyplývajú z platného VZN a zákona, a listom im určí nový termín napojenia na kanalizáciu. Ak sa majiteľ nehnuteľnosti ani dovtedy nepripojí, mesto občana predvolá na úrad na prešetrenie porušenia zákona a platného VZN. Potom prípad postúpi na prerokovanie Okresnému úradu Malacky, kde nebude ľahké vyhnúť sa finančnému postihu.

Tatiana Búbelová
 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok