5. 2. 2015
Kanalizácia: Nenapojených zatiaľ 233 domácností

Povinnosťou vlastníkov nehnuteľností a pozemkov, pri ktorých bola v našom meste vybudovaná nová kanalizácia, bolo pripojiť sa do konca kalendárneho roka 2014. Keďže spoločný projekt odkanalizovania mesta Malacky a obce Kostolište je z veľkej časti financovaný z prostriedkov EÚ, počet pripojených domácností je dôležitým ukazovateľom úspešnosti projektu a zároveň podmienkou, aby mesto nič z poskytnutých financií nemuselo vrátiť.

Vo februári sa začnú osobné kontroly
Mesto niekoľkokrát opakovane vyzývalo svojich obyvateľov, aby pripojenie na novú kanalizačnú sieť neodkladali. Potešiteľné je, že mnohí na výzvy reagovali a v tomto čase už majú uzatvorené zmluvy o pripojení s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou ako správcom kanalizácie v našom meste. Predsa len sú však ešte takí, ktorí túto povinnosť opomenuli alebo z nejakých dôvodov nesplnili. „Ku koncu januára 2015 máme vykonanú kompletnú evidenciu napojených domácností, ale aj zoznam tých, ktorí sa zatiaľ nepripojili,“ povedala Anna Ševerová, vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Malackách. Na základe tohto zoznamu v prvej fáze od začiatku februára budú pracovníci MsÚ v Malackách navštevovať domácnosti, ktoré sa na kanalizáciu ešte nepripojili. „Počas osobnej kontroly poverení pracovníci požiadajú majiteľov domov alebo pozemkov, ktoré produkujú odpadové vody,  buď o predloženie podpísanej zmluvy o pripojení na kanalizáciu, alebo o vysvetlenie v prípade, že ešte nebola uzatvorená,“ vysvetľuje ďalší postup mesta A. Ševerová.

Určíme náhradný termín pripojenia
V ďalšej etape mesto pozve na konanie občanov, ktorí nebudú vedieť preukázať zmluvný vzťah o napojení. „Budeme žiadať vysvetlenie príčin a dotknutým občanom určíme náhradný termín pripojenia, ktorý však už pre nich bude záväzný a posledný,“ upozorňuje vedúca pracovníčka, ktorá je garantom projektu odkanalizovania. Ak ani potom nepríde z ich strany k náprave, mesto jednotlivé prípady postúpi na správne konanie v súlade so zákonom a bude žiadať o prešetrenie priestupku voči zákonu Okresný úrad v Malackách, odbor starostlivosti o životné prostredie. Za zmienku stojí, že obec Kostolište, ktorá bola odkanalizovaná v rámci rovnakého projektu, mala stopercentné napojenie už ku koncu predchádzajúceho roka.

Pripojiť sa nemusí len majiteľ domovej ČOV
Povinnosť napojiť sa na kanalizáciu majú všetci majitelia nehnuteľností okrem tých, ktorí majú zriadené vlastné čistiarne odpadových vôd, a to na základe zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona priestupku na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa dopustí vlastník stavby a pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky, týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby a pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Iným spôsobom nakladania s odpadovými vodami sa myslí napríklad prevádzka vlastnej domovej čistiarne odpadových vôd v platným rozhodnutím.

Tatiana Búbelová       

Informácie v číslach:
Počet kanalizačných prípojok vybudovaných v rámci projektu: 968
Počet zazmluvnených producentov odpadu a zaevidovaných žiadostí o pripojenie k 31. 1 2015: 735
Počet nenapojených nehnuteľností v Malackách k 31. januáru 2015: 233

Napojenosť na kanalizáciu podľa ulíc:
Lesná – 11
Jesenského – 34
Pezinská – 28
Písniky – 38
R. Dilonga – 44
Táborisko – 9
Stupavská – 43
Sadová – 41
Hurbanova – 75
Dubovského – 69
Duklianskych hrdinov – 43
Oslobodenia – 34
B. Nemcovej – 31
Na majeri – 2
J. Kráľa – 31
Nad výhonom – 6
Dielenská – 10
Hodžova 7
Džbankáreň – 14
Záhradná – 26
J. Kubinu – 18
Kozia – 3
Rakárenská – 31
Družstevná – 28
Legionárska – 27
Hlboká – 27
Vysoká 6
M. Tillnera 4

Údaje poskytlo oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Malackách.

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok