9. 1. 2014
Kanalizácia je skolaudovaná

2. januára nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na kanalizáciu. Projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie je tak v záverečnej rovinke. Na kanalizáciu sa môžeme začať pripájať.

Všetko podľa plánu
Zmluva o výstavbe kanalizácie bola podpísaná v apríli 2012. Stavbu realizovala Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom STRABAG s.r.o. Lehota výstavby bola naplánovaná na 16 mesiacov. Výkopové práce sa začali v júni 2012. Predmetom stavby bola kanalizácia, čerpacie stanice, domové prípojky, nízko-napäťové prípojky, prekládka vodovodu, rekonštrukcia kanalizácie a čerpacie stanice. Práce prebehli bez väčších ťažkostí a ukončené boli presne podľa plánu v auguste 2013. 20.8. bolo ukončené preberacie konanie a bol zahájený proces kolaudácie. Projekt bol jedným z najväčších, najnáročnejších a najnákladnejších v histórii mesta a dal Malackám viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie.

Vybudovanie prípojky
Čas od dostavania kanalizácie koncom leta po kolaudáciu využili mnohí na vybudovanie prípojky. Kanalizácia je vybudovaná po hranicu verejného pozemku. Na svojom pozemku si prípojku musí vybudovať každý sám. Treba si tiež podať žiadosť o pripojenie na kanalizáciu. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť priamo v Malackách na mestskom úrade v klientskom centre. Tu vám poradia, ako tlačivo vypísať, resp. vám ponúknu vzor jeho vyplnenia. Tlačivo si môžete stiahnuť aj z internetu z webovej stránky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Vyplnené tlačivo môžete odovzdáť rovnako v klientskom centre, čiže nie je potrebné ísť do pobočky BVS. Potom vás čaká ešte zazmluvnenie služieb s BVS, pričom BVS vám dodá návrh zmluvy.

Čakať sa nevyplatí
Záležitosti týkajúce sa kanalizácie a napojenia na ňu upravuje zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchVšeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 6 z roku 2009 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou v meste Malacky. V záujme ochrany životného prostredia a verejného zdravia sú vlastníci nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody a ktorá sa nachádza na ulici s vybudovanou verejnou kanalizáciou, povinní pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu. Po vybudovaní novej kanalizácie si musia túto povinnosť splniť do jedného roka po skolaudovaní kanalizácie. Čakať jeden rok alebo aj niekoľko mesiacov sa však neoplatí.

Kanalizácia je lacnejšia než žumpa
Za vývoz žumpy doteraz Malačania platili od 1,9 do 4,56 eura za kubický meter odpadu (v závislosti od firmy). Toto je však len polovica skutočnej ceny. Druhú polovicu platilo mesto. Túto finančnú pomoc v minulosti zaviedlo, aby podporilo oficiálny vývoz žúmp. Niektorí ľudia totiž v snahe ušetriť peniaze vypúšťali svoje žumpy nelegálne cez takzvané trativody. Len v roku 2012 na tomto príspevku mesto zaplatilo 43 526 eur. Táto finančná pomoc však s vybudovaním kanalizácie končí. Zostane len tam, kde kanalizácia stále nie je. Bez finančnej podpory mesta bude vývoz žumpy teda stáť dvakrát viac, čiže 3,8 až 9,12 eur za kubický meter odpadu.

V porovnaní s tým je cena za stočné naozaj nízka. Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je totiž v našom kraji 1,08 eur za kubický meter. I v prípade, že si k tomu pripočítate cenu za vybudovanie kanalizačnej prípojky, ste po krátkom čase v “zisku“. K ušetreným peniazom sa pridáva aj väčší komfort bývania a ochrana prírody.

Stále nie všetci
Verejnú kanalizáciu stále nemajú všetky ulice alebo časti ulíc v meste. Na tento zoznam patria lokality: Vinohrádok, Cesta mládeže (tri rodinné domy pri cintoríne), Mlynská ul., Ul. M. Olšovského (10 domov pri ZO Prídavky), Stupavská ul. (ľavá strana od zastávky SAD smer Bratislava), Partizánska ul. (5 domov pri železničnej trati), Ul. Na brehu (8 rodinných domov pri Bille), Ul. Duklianskych hrdinov (od predajne liečivých rastlín k železničnej trati), spojnica ulíc B. Nemcovej a Hurbanovej (9 domov), Ul. B. Nemcovej (nespevnená komunikácia – 6 domov), Hlboká ulica (pri odpadovom dvore), Rakárenská ul. (smerom ku škôlke), Záhradkárske oblasti Riadok, Olšiny, Prídavky a Nad Výhonom, Poľná ulica. Obyvatelia týchto domov a ulíc majú naďalej nárok na príspevok mesta na vývoz žumpy. Ceny za vývoz žumpy a spoločnosti, ktoré vývoz vykonávajú, sú uverejnené na webovej stránke mesta v sekcii občan – odpady.

V súčasnosti čakáme na právoplatnosť vydaného stavebného povolenia na ďalší projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – predĺženie trás kanalizácie. Týka sa to ulíc: Stupavská, Dukl.hrdinov, Rakárenská, J.Kubinu a Pri Mlyne. Investorom výstavby však bude priamo BVS, ktorá plánuje začať s výstavbou na jar 2014.

– M. Janotová –

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Atléti idú do celoštátneho finále Detskej P-T-S

Atletické preteky pre staršie amladšie žiactvo – Detská P-T-S – budú mať vpiatok 24. mája…

Zobraziť celý článok
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok