5. 9. 2014
Gymnázium získalo 40 000 € na svoj projekt

Gymnázium Malacky sa v uplynulom období uchádzalo o grantový príspevok programu SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, ktorý vyhlásil Úrad vlády SR a ktorý je spolufinancovaný  z grantovej schémy Finančného mechanizmu EHP a Nórska a štátneho rozpočtu.

Nezávislá odborná hodnotiaca komisia vybrla 40 projektov, medzi ktorými bol aj projekt malackého gymnázia, pod názvom Školské multifunkčné centrum“. Ten sa rozhodla podporiť celkovou sumou 40 000 €.

Prioritou projektu je vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie a publikovanie všetkých informácií pre širokú verejnosť prostredníctvom internetu. Ide teda o mix teoretických a praktických cvičení z oblasti adaptačných opatrení.

Zámerom projektu je premeniť nevyužitý priestor školského areálu, na komplexnú a estetickú  “živú” učebňu s využitím adaptačných opatrení, ktoré slúžia na zadržanie vody.

Gymnazisti prezrádzajú podrobnosti
Na zachytávanie zrážkovej vody budú vybudované štyri bioretenčné systémy,  ktoré odvedú zrážkovú vodu z plochy 1 035 m2, z celkovej plochy striech 2 153 m2.  Dva strešné zvody z budovy odborného pavilónu s povrchovým vsakom formou zaústenia do drenážnej jamy a odvedenia zachytenej vody do dažďovej záhrady, osadenej špeciálne vybranými rastlinnými spoločenstvami na východnej strane. Druhý zvod zaústením strešného zvodu do podzemných zberných rigolov a odvedenie zachytenej vody do vsaku na západnej strane s vysoko cenným mokraďovým biotopom. Ďalšie dva bioretenčné systémy z budovy telocvične  formou terénnych depresií s odvodom zachytenej vody na jednej strane budovy do zberného jazierka, ktoré bude plniť funkciu zlepšenia mikroklímy a na druhej strane  do drenážnej jamy.

Zrekonštruujú chodníky a vytvoria arborétum
Predmetom projektu je zároveň rekonštrukcia poškodených plôch chodníkov a  vytvorenie nových prístupových chodníkov z vodopriepustných materiálov, ktoré budú upravené a trasované tak, aby jednoznačne usmerňovali pohyb študentov. Na zanedbanom priestranstve vybudujeme malé školské arborétum  vysadením nových a revitalizovaním pôvodných druhov drevín. Revitalizácia zahŕňa aj odstraňovanie nepôvodných inváznych druhov rastlín. Pod vedením odborného konzultanta vytvoríme a umiestnime k jednotlivým drevinám informačné panely. V širšom okolí prírodnej učebne budú vysadené typické dreviny, ktoré budú prirodzene izolovať priestor učebne od iných funkčných priestorov areálu školy. Súčasne bude oddychovo-náučné miesto vybavené osvetlením a galériou prírodných a výtvarných artefaktov zhotovených žiakmi  školy. Prírodná záhrada bude vytvorená podľa permakultúrneho princípu a bude žiť bez fungovania výraznejších zásahov a opatery počas vegetačného obdobia. Študenti sa v nej zamerajú  aj na funkčnú rôznorodosť, využívanie miestnych zdrojov, recykláciu živín a energie, prírodné vzory mikroklímy, spoločenstvá a živú pôdu, vzájomnú prepojenosť základných vlastností. Práce v teréne budú vykonávať špecializované regionálne spoločnosti. Vytvorením originálnej prírodnej interaktívnej plochy vznikne nevšedná živá expozícia tradičných edukačných pomôcok.

Pri napĺňaní týchto cieľov plánuje gymnázium spolupracovať s mimovládnymi organizáciami.

-gymnázium- (upr.)

 

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok