17. 1. 2019
Generálny pardon: prihláste sa k poplatku za odpad bez pokuty
Mesto Malacky v súčasnosti vykonáva rozsiahlu revíziu platieb – poplatku za komunálny odpad osôb a podnikateľských subjektov prihlásených k poplatku – a zároveň preveruje správny počet kontajnerov pre jednotlivé domy. 

Hĺbková kontrola ukázala, že v niekoľkých lokalitách opakovane dochádza k preplňovaniu kontajnerov a ukladaniu odpadu mimo kontajnera. „Pri preverovaní príčin  tohto nežiaduceho stavu sme zároveň  zistili, že v dome býva viac obyvateľov, než evidujeme platiteľov. Ak pri kontrole zistíme, že  niektorí obyvatelia nie sú prihlásení k poplatku za odpad,  písomne vyzveme, aby tak učinili,“ informovala Jana Chválová z referátu životného prostredia Mestského úradu v Malackách. Zdôraznila, že ak má niekto napríklad štyri byty a tri z nich prenajíma, podnájomníci produkujú odpad,  s ktorého likvidáciou  sú spojené náklady. Prihlásiť k poplatku by sa preto mali buď sami, alebo môže túto povinnosť za nich splniť prenajímateľ bytu
 
Zákon NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  určuje  do okruhu poplatníkov nielen osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, ale aj osoby,  ktoré užívajú byt či nebytový priestor. Zároveň stanovuje povinnosť oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku. Od 1. marca 2019 správca dane Mestský úrad Malacky bude voči všetkým neplatičom postupovať v zmysle § 155 ods.1 písm. d) zákona č. 563/2009 (Daňový poriadok) a bude ukladať pokuty vo výške od 30 € do 3 000 €.
 
Mesto Malacky vyzýva obyvateľov, ktorí nemajú splnené potrebné náležitosti, aby využili možnosť aktuálneho generálneho pardonu – odpustenia povinnosti platiť penále – a prihlásili sa do databázy. Kontaktná osoba: Dana Puškáčová, Mestský úrad Malacky, Bernolákova ul. 1/A, Malacky (3. poschodie, č. dv. 312), tel.  034/796 61 27. 

J. Chválová, I. Sochorová 
Ďalšie
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Životné prostredie
12. 4. 2024
Na Mierovom námestí vyrastie prvá mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste amestské lúky ako…

Zobraziť celý článok