9. 12. 2013
Elektronizácia služieb mesta sa začala

Mesto Malacky ešte na jar uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na elektronizáciu samosprávy v hodnote viac ako 1 mil. eur. Teraz už je ukončené aj verejné obstarávanie na dodávateľa tejto služby, zmluva je podpísaná a práce na zelektronizovaní služieb mesta sa začali. Po zrealizovaní projektu vybavia občania desiatky záležitostí z pohodlia domova.

Do projektu sme vstúpili spolu so Stupavou. Obyvatelia oboch miest budú mať do konca roka 2015 prístup k 49 elektronickým službám. O rok neskôr by mal informačný systém spracovať 15 tisíc elektronických podaní. Služby samospráv budú nielen zelektronizované, ale aj vzájomne poprepájané. Zníži sa tak počet administratívnych úkonov, ktoré musia občania pri vybavovaní úradných agend absolvovať.

Z pohodlia domova cez internet bude možné napríklad ohlásiť poruchu verejného osvetlenia. Mestský úrad spätne občana rovnako elektronicky informuje o odstránení poruchy. Cez internet bude možné podávať napríklad aj daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Daňovník potom elektronickou formou dostane potvrdenie o podaní DP i platobný výmer. Podobne to bude fungovať aj v prípade miestnych daní a poplatkov. Osobne na úrad už nebudete musieť chodiť ani kvôli vybaveniu rybárskeho lístka.

Projekt prispeje k zvýšeniu kvality a efektívnosti služieb samosprávy. Zníži tiež administratívne zaťaženie občanov pri vybavovaní záležitostí na úradoch, zvýši transparentnosť úradných procesov a  skráti čas vybavovania. Elektronizované budú tie služby, ktoré sú najčastejšie využívané.

Tu je zoznam niekoľkých budúcich elektronických služieb:
(pozn. niektoré z  týchto elektronických služieb už Malacky v súčasnosti majú, takže budú len pozmenené, resp. vylepšené)

• ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
• podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (podanie DP a vydanie potvrdenia o podaní DP, vydanie platobného výmeru, vydanie potvrdenia o oznámení vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti)
• platenie miestnych daní
• platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
• oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
• oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa
• oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti
• ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
• vybavovanie sťažností a podnetov
• vydávanie rybárskeho lístka
• informovanie o územnom pláne (vrátane notifikácie o zmenách a nadväzujúcich službách)
• určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla (podanie žiadosti, vydanie rozhodnutia)
• poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie
• elektronické verejné obstarávanie (podanie ponuky VO, sprístupnenie súťažných podkladov)
• informovanie o verejnom obstarávaní (informovanie o VO, notifikácia o zmenách, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk)
• poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (podanie žiadosti a poskytnutie odpovede)
• povoľovanie ambulantného predaja (podanie žiadosti o povolenie AP, vydanie povolenia)
• oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny.

– M. Janotová –

opbk

Ďalšie
Šport
23. 5. 2024
Boxer Niko Sivák má republikový bronz

Komárno, 204 boxerov z 51 oddielov zcelého Slovenska – to boli majstrovstvá Slovenska vboxe žiakov…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
23. 5. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok