30. 7. 2014
Elektronizácia služieb mesta pokračuje úspešne

Malacky sú jednou z prvých samospráv na Slovensku, ktorá tento proces realizuje a zatiaľ ide všetko podľa plánu. Mesto ešte na jar minulého roka uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na elektronizáciu samosprávy. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 732 144 eur, mesto sa podieľa piatimi percentami. Teraz už sa projekt realizuje. Bola ukončená analýza súčasného stavu a pripomienkujú sa návrhy budúcich riešení. Po zrealizovaní projektu vybavia občania desiatky záležitostí z pohodlia domova.

Do projektu sme vstúpili spolu so Stupavou. Obyvatelia oboch miest budú mať do konca roka 2015 prístup k 49 elektronickým službám. O rok neskôr by mal informačný systém spracovať 15 tisíc elektronických podaní. Služby samospráv budú nielen zelektronizované, ale aj vzájomne poprepájané. Zníži sa tak počet administratívnych úkonov, ktoré musia občania pri vybavovaní úradných agend absolvovať.

Z pohodlia domova cez internet bude možné napríklad ohlásiť poruchu verejného osvetlenia. Mestský úrad spätne občana rovnako elektronicky informuje o odstránení poruchy. Cez internet bude možné podávať napríklad aj daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Daňovník potom elektronickou formou dostane potvrdenie o podaní DP i platobný výmer. Podobne to bude fungovať aj v prípade miestnych daní a poplatkov. Osobne na úrad už nebudete musieť chodiť ani kvôli vybaveniu rybárskeho lístka.

Projekt prispeje k zvýšeniu kvality a efektívnosti služieb samosprávy. Zníži tiež administratívne zaťaženie občanov pri vybavovaní záležitostí na úradoch, zvýši transparentnosť úradných procesov a  skráti čas vybavovania. Elektronizované budú tie služby, ktoré sú najčastejšie využívané.

Tu je zoznam niekoľkých budúcich elektronických služieb (pozn. niektoré z  týchto elektronických služieb už Malacky v súčasnosti majú, takže budú len pozmenené, resp. vylepšené):

• ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
• podávanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
• platenie miestnych daní
• platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
• oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
• ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
• vybavovanie sťažností a podnetov
• vydávanie rybárskeho lístka
• informovanie o územnom pláne (vrátane notifikácie o zmenách a nadväzujúcich službách)
• určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla (podanie žiadosti, vydanie rozhodnutia)
• poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie
• elektronické verejné obstarávanie (podanie ponuky VO, sprístupnenie súťažných podkladov)
• informovanie o verejnom obstarávaní (informovanie o VO, notifikácia o zmenách, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk)
• poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (podanie žiadosti a poskytnutie odpovede)
• povoľovanie ambulantného predaja (podanie žiadosti o povolenie AP, vydanie povolenia)
• oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny


– M. H. Janotová –

 

opbk

 

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok