28. 10. 2015
Elektronizácia samosprávy: dane, žiadosti a podnety pohodlne z domu

Mesto Malacky na konci tohto roka rozšíri svoj internetový portál www.malacky.sk o desiatky elektronických služieb. Projekt elektronizácie samosprávy sa zavádza naraz v dvoch partnerských mestách – Malackách a Stupave – a realitou by mal byť v decembri 2015. Povinnosť poskytovať služby elektronickou formou určuje verejnej správe Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Najneskoršou lehotou podľa tohto zákona je 1. november 2016, čo znamená, že Malacky sú výrazne v predstihu.
Na podrobnosti projektu elektronizácie samosprávy Malaciek a praktické využitie elektronických služieb sme sa spýtali projektového manažéra Mateja Farkaša.

Čo znamená v praxi výraz elektronická samospráva mesta Malacky?
Obyvatelia mesta či podnikatelia budú môcť veľa žiadostí podávať elektronicky, t. j. bez nutnosti prísť osobne na mestský úrad. V praxi to znamená, že napríklad priznania k daniam, oznámenia, žiadosti či podnety budú občania podávať priamo zo svojho počítača.

Ak teda chcem od januára 2016 ako obyvateľ využiť niektorú z elektronických služieb mesta, čo všetko na to potrebujem?
Na plnohodnotné využívanie elektronických služieb je potrebné si vybaviť eID kartu, čo je vlastne občiansky preukaz s čipom. Vydáva ich oddelenie dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Spolu s eIDkartou nezabudnite požiadať o bezplatné vydanie bezpečnostného osobného kódu, PIN kódu a certifikátov na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu (ten je rovnocenný s písomnou podobou vlastnoručného podpisu). K tomu všetkému dostanete elektronickú čítačku kariet, ktorú si spolu so softvérom nainštalujete do vášho počítača (vyzerá a funguje podobne ako napríklad čítačka pamäťovej karty z fotoaparátu).

Uveďme si konkrétny príklad: chcem podať priznanie k dani za psa a zaplatiť ju. 
Po zvládnutí všetkých potrebných prvotných úkonov s inštaláciou môžeme začať využívať elektronické služby samosprávy Malaciek. Na stránke www.malacky.sk klikneme na odkaz Elektronické služby mesta a zo zoznamu si vyberieme konkrétnu službu, v tomto prípade daň za psa. Vďaka eID karte pripojenej pomocou čítačky do počítača systém natiahne do formulára vaše údaje ako meno, adresu atď. Systém formulár odošle a občan dostane potvrdenie z elektronickej podateľne o podaní priznania k dani za psa. Daň zaplatí po rozhodnutí o vyrubení sadzby dane.

Čo v takom prípade, ak niekto nemá elektronický občiansky preukaz, prípadne čítačku, alebo jednoducho mu viac vyhovuje osobný kontakt…?
Aj naďalej zostane možnosť podávať podnety osobne v Klientskom centre MsÚ. Elektronické a osobné podania budú rovnocenné, a teda občan, resp. podnikateľ si môže vybrať, akú formu komunikácie s mestským úradom zvolí.

V akom štádiu je momentálne príprava projektu elektronizácie v MsÚ Malacky? 
V súčasnosti sa jednotlivé moduly inštalujú a konfigurujú, v MsÚ sú školení garanti jednotlivých služieb. Koordinátori projektu intenzívne komunikujú s orgánmi štátnej správy, pretože celý systém bude úzko prepojený s rôznymi štátnymi inštitúciami. Tie musia byť rovnako pripravené, aby projekt elektronizácie samosprávy mohol naplno a bezproblémovo fungovať.


Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová


Ktoré služby sa budú dať vybaviť elektronicky?

• priznanie k dani z nehnuteľností
• priznanie k dani za psa
• priznanie k dani za predajné automaty
• priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
• ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
• ohlásenie vzniku činnosti ubytovacieho zariadenia
• ohlásenie zániku činnosti ubytovacieho zariadenia
• výkaz o vybranej miestnej dani za ubytovanie
• žiadosť o zabratie verejného priestranstva
• sťažnosť
• podnet
• ohlásenie poruchy verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
• žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
• žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
• žiadosť o určenie, zrušenie alebo zmenu súpisného čísla a orientačného čísla
• žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
• žiadosť o vydanie povolenia ambulantného predaja
• oznámenie prevádzkovej doby
• žiadosť o potvrdenie výšky záväzkov
• pripomienka k návrhu rozpočtu mesta
• pripomienka k návrhu záverečného účtu  mesta
• pripomienka k návrhu alebo nariadeniu mesta
• žiadosť o poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta
• žiadosť o vyhlásenie v mestských médiách
• oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
• žiadosť o prenájom nebytových priestorov mesta
• žiadosť o prenájom bytových priestorov mesta
• žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
• žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku
• žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie
• oznámenie o konaní športovej akcie
• oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
• hlásenie a strate/náleze

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok