12. 12. 2016
Duálne vzdelávanie alebo - aby každý absolvent mal uplatnenie

Systém duálneho vzdelávania prichádza aj do Malaciek. V stredu 30. novembra sa uskutočnilo pilotné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili SOŠ elektrotechnická Gbely a SOŠ technická na Vranovskej ulici v Bratislave, ako aj zástupcovia zamestnávateľov – HSF, IKEA Industry a IKEA Components. Pozvanie mesta prijali niekoľkí žiaci, rodičia, pedagógovia a ďalší zainteresovaní v projekte  – Slovenský plastikársky klaster a Regionálna rozvojová agentúra Záhorie.

Cieľom stretnutia bolo objasniť aktuálnu problematiku a možnosti predovšetkým rodičom a žiakom končiacim povinnú školskú dochádzku. V úvode vystúpil primátor mesta Juraj Říha, ktorý systém duálneho vzdelávania v regióne víta a podporuje. „To, čo chýba dnešným absolventom, je potrebná prax. Možnosti riešenia prináša práve duálne vzdelávanie,“ povedal.

Nutný návrat po dvadsiatich rokoch
„Systém duálneho vzdelávania u nás fungoval do roku 1992, potom sa naň na dvadsať rokov zabudlo. Dôsledkom je situácia na trhu práce, keď školy nedokážu vychovať dostatočný počet absolventov pre profesie, ktoré sú  žiadané. A naopak – pribúda nezamestnaných stredoškolákov, ktorí so svojím zameraním nenájdu uplatnenie,“ zdôraznil v úvode prezentácie riaditeľ SOŠ technickej v Bratislave Zdenek Rada.

Duálne vzdelávanie znamená pripravovať sa na svoje povolanie vo firmách priamo v našom regióne, zarábať už počas štúdia a predovšetkým mať záruku, že po skončení školy budú mať absolventi zamestnanie. Princípom systému je skutočnosť, že žiaci absolvujú časť vyučovania v triedach a časť priamo v praxi u zamestnávateľov.

Duálne vzdelávanie v Malackách už budúci školský rok
Mať výučný list a maturitné vysvedčenie zo školy, ktorá vďaka spolupráci s podnikom zabezpečuje uplatnenie hneď po ukončení stredoškolského štúdia, môže byť vynikajúcou motiváciou. V tomto zmysle sa do spolupráce v rámci duálneho vzdelávania – počnúc školským rokom 2017/2018 – púšťajú SOŠ elektrotechnická Gbely a spoločnosti IKEA Components a IKEA Industry, ako aj SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava a spoločnosť HSF.

Podobnou formou sa predstavia aj ďalší zamestnávatelia, čo dáva – už na prahu budovania duálneho systému v našom regióne – veľkú šancu na úspešnosť. V závere stretnutia ochotne odpovedali na početné otázky prítomných žiakov i rodičov. Ďalšie akcie k systému duálneho vzdelávania budú začiatkom budúceho roka.

Cieľ duálneho vzdelávania

Cieľ spoločnej cesty štátu, zamestnávateľov,
stredných odborných škôl, žiakov a ich rodičov, ktorý sleduje aj nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave vyjadruje citát:

„… aby každý absolvent mal uplatnenie.“

Vyriešiť nedostatok kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov
je v našom spoločnom záujme.
   

Systém duálneho vzdelávania


Systémom duálneho vzdelávania (SDV) je súčasť systému odborného vzdelávania
a prípravy žiaka založenom na:
–   zmluvnom vzťahu,

–  výkone praktického vyučovania (PV) žiaka priamo    u zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania,

–  financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.

V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie
priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania (PPV) podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov.

Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni školy neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.

Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj u iného zamestnávateľa, ktorý získal osvedčenie pre výkon PV v SDV ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného na PPV iného zamestnávateľa neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.


Benefity žiaka z duálneho vzdelávania
 
–    Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa. Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
–    Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov. Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia žiaka.
–    Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu so zamestnávateľom. Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa. Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
–    Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

I. Sochorová, B. Pišoja

Ďalšie
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
7. 12. 2023
Máme dve klziská

Kzime neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Tento rok máme vmeste dve klziská – jedno tradičné…

Zobraziť celý článok