12. 12. 2016
Duálne vzdelávanie alebo - aby každý absolvent mal uplatnenie

Systém duálneho vzdelávania prichádza aj do Malaciek. V stredu 30. novembra sa uskutočnilo pilotné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili SOŠ elektrotechnická Gbely a SOŠ technická na Vranovskej ulici v Bratislave, ako aj zástupcovia zamestnávateľov – HSF, IKEA Industry a IKEA Components. Pozvanie mesta prijali niekoľkí žiaci, rodičia, pedagógovia a ďalší zainteresovaní v projekte  – Slovenský plastikársky klaster a Regionálna rozvojová agentúra Záhorie.

Cieľom stretnutia bolo objasniť aktuálnu problematiku a možnosti predovšetkým rodičom a žiakom končiacim povinnú školskú dochádzku. V úvode vystúpil primátor mesta Juraj Říha, ktorý systém duálneho vzdelávania v regióne víta a podporuje. „To, čo chýba dnešným absolventom, je potrebná prax. Možnosti riešenia prináša práve duálne vzdelávanie,“ povedal.

Nutný návrat po dvadsiatich rokoch
„Systém duálneho vzdelávania u nás fungoval do roku 1992, potom sa naň na dvadsať rokov zabudlo. Dôsledkom je situácia na trhu práce, keď školy nedokážu vychovať dostatočný počet absolventov pre profesie, ktoré sú  žiadané. A naopak – pribúda nezamestnaných stredoškolákov, ktorí so svojím zameraním nenájdu uplatnenie,“ zdôraznil v úvode prezentácie riaditeľ SOŠ technickej v Bratislave Zdenek Rada.

Duálne vzdelávanie znamená pripravovať sa na svoje povolanie vo firmách priamo v našom regióne, zarábať už počas štúdia a predovšetkým mať záruku, že po skončení školy budú mať absolventi zamestnanie. Princípom systému je skutočnosť, že žiaci absolvujú časť vyučovania v triedach a časť priamo v praxi u zamestnávateľov.

Duálne vzdelávanie v Malackách už budúci školský rok
Mať výučný list a maturitné vysvedčenie zo školy, ktorá vďaka spolupráci s podnikom zabezpečuje uplatnenie hneď po ukončení stredoškolského štúdia, môže byť vynikajúcou motiváciou. V tomto zmysle sa do spolupráce v rámci duálneho vzdelávania – počnúc školským rokom 2017/2018 – púšťajú SOŠ elektrotechnická Gbely a spoločnosti IKEA Components a IKEA Industry, ako aj SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava a spoločnosť HSF.

Podobnou formou sa predstavia aj ďalší zamestnávatelia, čo dáva – už na prahu budovania duálneho systému v našom regióne – veľkú šancu na úspešnosť. V závere stretnutia ochotne odpovedali na početné otázky prítomných žiakov i rodičov. Ďalšie akcie k systému duálneho vzdelávania budú začiatkom budúceho roka.

Cieľ duálneho vzdelávania

Cieľ spoločnej cesty štátu, zamestnávateľov,
stredných odborných škôl, žiakov a ich rodičov, ktorý sleduje aj nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave vyjadruje citát:

„… aby každý absolvent mal uplatnenie.“

Vyriešiť nedostatok kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov
je v našom spoločnom záujme.
   

Systém duálneho vzdelávania


Systémom duálneho vzdelávania (SDV) je súčasť systému odborného vzdelávania
a prípravy žiaka založenom na:
–   zmluvnom vzťahu,

–  výkone praktického vyučovania (PV) žiaka priamo    u zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania,

–  financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.

V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie
priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania (PPV) podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov.

Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni školy neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.

Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj u iného zamestnávateľa, ktorý získal osvedčenie pre výkon PV v SDV ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného na PPV iného zamestnávateľa neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.


Benefity žiaka z duálneho vzdelávania
 
–    Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa. Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
–    Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov. Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia žiaka.
–    Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu so zamestnávateľom. Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa. Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
–    Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

I. Sochorová, B. Pišoja

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok