22. 10. 2021
Dotácie z eurofondov pre Malacky za posledné roky: takmer 10 miliónov eur
Mesto je v posledných rokoch veľmi úspešné pri získavaní financií z externých zdrojov (eurofondy, štátne dotácie, sponzorské príspevky). Od roku 2015 sme len z eurofondov získali takmer 10 miliónov €. Oficiálne sa tieto zdroje nazývajú štrukturálne fondy a sú rozdelené do viacerých programov. V Malackách máme najčastejšie dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Pre zjednodušenie používame termín eurofondy. Jednotlivým projektom sa venujeme často, v tomto texte ponúkame ich prehľadné zhrnutie. Nižšie tiež nájdete rozhovor s projektovým manažérom mesta Jurajom Mokom. 

Súčasné vedenie mesta, ktoré nastúpilo koncom roka 2015, dokončilo eurofondové projekty, rozbehnuté za predchádzajúceho vedenia: revitalizácia dvoch zón na sídlisku Juh, rekonštrukcia autobusovej stanice s Nádražnou ulicou, výstavba kanalizácie a rozšírenie materskej školy na Štúrovej. 
Mesto získalo aj ďalšie financie z Envirofondu (nová fasáda a zateplenie CVČ, elektromobily pre mestskú políciu a mestský úrad, zberové a zametacie vozidlo pre Tekos, technológia kompostovania, zateplenie MŠ na Jána Kollára), z Audiovizuálneho fondu (modernizácia premietacej techniky v kine), od spoločnosti Pozagas (rekonštrukcia MŠ na Jána Kollára, oprava chodieb ZŠ Záhorácka, zateplenie vilky ZŠ Dr. J. Dérera atď.) či od štátu (športová aréna).  Na Dérerke sa vďaka dotácii od ministerstva školstva postavila nová telocvičňa a pri výstavbe multifunkčného ihriska v areáli školy pomohla dotácia od úradu vlády.
Veľa investícií do mesta smeruje aj z Bratislavského samosprávneho kraja (oprava ciest, budova gymnázia, budova nemocnice) a samozrejme, vo veľkom investuje zo svojich vlastných zdrojov aj samospráva (cesty, chodníky, parkoviská, modernizácia škôl a škôlky,  postupná oprava detských ihrísk, verejné osvetlenie, kúpa pozemkov pre športovú arénu atď). 
Najnovším príspevkom z eurofondov je 489-tisíc € na podporu opatrovateľskej starostlivosti pre Mestské centrum sociálnych služieb. Vďaka tomu sa posilní domáca opatrovateľská služba prostredníctvom stabilizácie platov a personálneho stavu opatrovateliek. Rovnako treba spomenúť aj rekonštrukciu a prístavbu rehabilitačného strediska Vstúpte, na ktorej mesto spolupracuje a na ktorú Vstúpte získalo z eurofondov 432 958 €. 
Ďakujeme za každé jedno euro, ktoré prichádza do mesta.

Realizované projekty z eurofondov 2015 – 2021:
 
 • rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusovej stanice                                     587 tis. €
 • Materská škola Štúrova    574 tis. €
 • Zóna Juh    536 tis. €
 • Zóna Juh – pri Maline  250 tis. €
 • Tekos – doplnenie kom. techniky a zariadení na zber zeleného odpadu        1,113 mil. €
 • výstavba detských jaslí  584 tis. €
 • modernizácia učební ZŠ Dr. J. Dérera     42 tis. €
 • modernizácia učební ZŠ Štúrova     29 tis. €
 • modernizácia učební  ZŠ Záhorácka 172 tis. €
 • záchytné parkovisko 818 tis. €
 • rozšírenie MŠ Záhorácka 127 tis. €
 • cyklotrasa Pezinská – priemyselný park                     1,080 mil. €
 • cyklotrasa Družstevná – Radlinského 862 tis. €
 • cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže                     1,670 mil. €
 • výstavba komunitného centra (areál CVČ) 370 tis. €
 • podpora opatrovateľskej starostlivosti (MsCSS) 489 tis. €

Podané žiadostí o dotácie z eurofondov (rozsah spolu 3,2 milióna €):
 • cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií
 • cyklotrasa Pezinská – Padzelek
 • kompostáreň – areál pre spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Pripravila Ľ. Pilzová v spolupráci s Útvarom strategického rozvoja MsÚ Malacky. 
Foto: S. Osuský


Projektový manažér mesta Juraj Mok: Ak dostaneme milión zo štrukturálnych fondov, trochu toho trápenia za to stojí

Čo má momentálne na stole projektový manažér mesta? 
Aktuálne končíme s projektom jaslí. Máme pripravenú záverečnú žiadosť o platbu, zaslali sme záverečnú monitorovaciu správu a čakáme na administratívne ukončenie a celkové schválenie projektu. Dokončuje sa cyklotrasa a začínajú sa ďalšie projekty. 

Bežný obyvateľ vidí až hotový výsledok: stoja jasle, stojí cyklotrasa, stojí záchytné parkovisko. Ako ale vyzerá proces ešte pred tým, než vidíme realitu? 
Idea príde väčšinou od vedenia mesta, prípadne poslancov mestského zastupiteľstva. Zároveň sledujeme výzvy na predkladanie žiadostí , ktoré vyhlasujú ministerstvá a zisťujeme prípadný záujem u nás alebo v rámci mestských organizácií.

Kým sa projekt dostane na stôl poslancom, ktorí vyjadrujú súhlas s podaním žiadosti o eurofondy a zároveń schvaľujú aj spolufinancovanie mesta, čo všetko sa musí urobiť? 
Zastupiteľstvo je ešte ďaleko. Začíname naštudovaním celej výzvy. Tá má množstvo príloh,  príručiek, strategických dokumentov atď. To všetko sa musí prejsť, vyfiltrovať najpodstatnejšie informácie, aby sa projekt začal kreovať. Musíme vedieť, či sme oprávnenými žiadateľmi, či sa vtesnáme do maximálnej možnej sumy dotácie, či vôbec vyhovujeme jednotlivým podmienkam výzvy. Potom sa všetko začne skladať: najprv obsahovo, potom administratívne (prílohy, potvrdenia a podobne). 
 
Nevyhnutnou súčasťou každého projektu je povoľovací proces. Projekt musí prejsť územným a stavebným konaním, čo trvá niekoľko mesiacov. Často je s tým spojené aj vysporiadanie pozemkov – či už formou odkúpenia, alebo zabezpečenia vecných bremien na realizáciu.
Na záver, keď máme vypracovanú celú žiadosť aj s rozpočtom požiadame mestské zastupiteľstvo o schválenie predloženia tejto žiadosti a výšky samotného spolufinancovania. 

Dobre teda, máme súhlas poslancov s podaním žiadosti a so spolufinancovaním mesta. Čo potom? 
Podáva sa žiadosť o nenávratný finančný príspevok – tá ide do hodnotiaceho procesu, ktorý trvá niekoľko mesiacov až rok. Za ten čas sa pripravujú ďalšie projekty a implementujú sa tie zazmluvnené. Samotné hodnotenie má niekoľko kôl. Najskôr je administratívna kontrola, teda či sme predložili všetky doklady a prílohy. Následne ide naša žiadosť do odborného hodnotenia. Väčšinou ju nezávisle posudzujú dvaja odborní hodnotitelia, ktorí priraďujú bodové hodnotenia jednotlivým vopred stanovených hodnotiacim kritériám v rámci danej výzvy. Výsledkom je poradie všetkých predložených projektov v rámci výzvy, a tam sa dozvieme, či sme boli úspešní alebo nie.  

Keď už projekt reálne stojí a slúži verejnosti, nemôžeme povedať, že je ukončený. V prípade eurofondov máme ďalšie povinnosti… 
Po fyzickej realizácii projektu nastupuje 5-ročné obdobie udržateľnosti. Projekt sa  každoročne monitoruje. Aby si to obyvatelia vedeli predstaviť: ku každému projektu raz ročne píšeme monitorovaciu správu – v nej sledujeme napĺňanie merateľných ukazovateľov a finančnú udržateľnosť. V prípade veľkého projektu po 5 rokoch znovu vypracúvame finančnú analýzu. 

Čo môže byť merateľným ukazovateľom pri cyklotrase? 
Napríklad jej dĺžka alebo prvky doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Za schválenú sumu garantujeme, že postavíme cyklotrasu podľa projektu, ktorý sme ešte dávno pred realizáciou predložili na schválenie. 

Aký máš pocit, keď vidíš hotové dielo, pri zrode ktorého si stál? 
Neberiem to nijako osobne, ale samozrejme, že ma teší každý dokončený projekt. Nie je to výsledok iba mojej práce. Aby bol projekt úspešný, je potrebná súhra mnohých kolegov, nielen tých najbližších z Útvaru strategického rozvoja. Povolenia zabezpečuje stavebný úrad. Cez verejné obstarávanie hľadáme zhotoviteľa, potom sa podpisuje zmluva, čiže potrebujeme kolegyne z právneho oddelenia. Počas realizácie sa predkladajú žiadosti o platbu a počas doby udržateľnosti vypracúvame monitorovacie správy. To znamená, že spolupracujeme s ekonomickým oddelením. Pri mnohých projektoch spolupracujeme s ďalšími organizáciami mesta (základné školy, materská škola, Mestské centrum kultúry, Mestské centrum sociálnych služieb). Súčasťou projektov je aj tzv. povinná publicita, čiže informovanie verejnosti prostredníctvom mestských médií. Do celého procesu vstupuje množstvo ľudí – to všetko sa musí koordinovať, aby sa plnili zmluvné termíny a aby sa dodržali všetky podmienky, ku ktorým sme sa zaviazali. 

Nedá sa teda povedať, že by bol nejaký projekt tvojou srdcovkou?
Každý, keď sa rozbieha. A nakoniec, vzhľadom na náročnosť procesov, som rád, že je to za nami.
 
Je to iba pocit, že proces okolo eurofondov je čoraz viac byrokratický? 
Mnohé veci sa zjednodušili, napríklad pri predkladaní žiadostí už nemusíme tlačiť kvantá dokumentov, predkladať potvrdenia. Treba to vnímať tak, že keď nám niekto dáva peniaze, tak za to aj niečo chce. Áno, niekedy sa veci ťažko rozbiehajú a dokladovanie potrebuje čas. Najviac je byrokraticky zaťažená samotná implementácia projektu. Ale to na všetkých úrovniach, nielen na tej našej ako prijímateľov. Je to tak aj napríklad na úrovni sprostredkovateľského orgánu, ktorým je pre nás Bratislavský samosprávny kraj, a ktorý tiež musí dodržiavať určité stanovené pravidlá. Ale na druhej strane: ak dostaneme milión napríklad na cyklotrasu, tak trochu toho trápenia za to stojí. 

V poslednom čase vidíme raketový nárast cien na stavebnom trhu. Ovplyvňuje to mestské projekty? 
Obdobie od nakreslenia projektu, cez povolenia, podanie žiadosti, vyhodnotenie, zazmluvnenie a verejné obstarávanie býva dlhé, často niekoľko rokov. Môže sa stať čokoľvek. Keď sa teraz rapídne zdvihli ceny stavebného materiálu a všetkého ostatného, kontaktovali sme sprostredkovateľský orgán. Nie sme jediní, oni to vedia, vie to aj ministerstvo, takže sa analyzuje, či a ako by sa problém eventuálne dal vôbec vyriešiť. Teraz je to na pleciach mesta, čo znamená, že rozdiel zaplatí  z vlastných peňazí.

V oblasti eurofondov sa začalo nové programové obdobie, vymedzené rokmi 2021 – 2027. Čo by sme vedeli v rámci neho realizovať? 
Budeme vychádzať z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta do roku 2030, ktorý sa aktuálne pripravuje. Verím, že veľa zámerov z neho sa podarí zrealizovať a že nám v tom pomôžu aj financie z nového programového obdobia.  Je toho veľa – synagóga, richtárska záhrada, rekonštrukcia kaštieľa, rozšírenie sociálnych služieb, nová materská škola či základná škola.  Predpokladá sa, že výzvy pôjdu viac aj do ekologických tém, ako je napríklad zachytávanie dažďových vôd, znižovanie podielu spevnených plôch a ďalšie. V tejto chvíli však ešte nevieme, aké konkrétne projekty budú môcť byť podporené, pretože doteraz nie sú schválené základné dokumenty na úrovni štátu Až tie určia konkrétne špecifické ciele, ktoré budú financovateľné budúcimi eurofondmi.

Pozrime sa na bližšie časové obdobie. Čo mesto čaká povedzme najbližší rok? 
Začíname s realizáciou už zazmluvnených projektov. Rozbiehame cyklotrasu Družstevná – Radlinského a Partizánska – Cesta Mládeže, ďalšie dve cyklotrasy sú predložené do hodnotiaceho procesu. V sociálnej oblasti začíname s výstavbou komunitného centra v areáli Centra voľného času a spolupracujeme tiež pri rekonštrukcii  a prístavbe rehabilitačného strediska Vstúpte na Ulici 1. mája. Mestskému centru sociálnych služieb sa teraz podarilo získať príspevok skoro 500-tisíc € na poskytovanie opatrovateľskej služby. V hodnotení je i kompostáreň. Okrem projektov zo štrukturálnych fondov nás čakajú dotačné schémy jednotlivých ministerstiev, v rámci  ktorých sa pripravujú zase ďalšie projekty. 

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová. Foto: S. Osuský

 

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok