15. 7. 2021
Dotácie na stravu žiakov materských a základných škôl od 1. septembra
Od školského roka 2021/2022 nastáva zmena v poskytovaní dotácií na stravu žiakov materských a základných škôl. 

Na dotáciu vo výške 1,30 €/deň majú deti, ktoré:
  • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • patria do  novej skupiny detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15 rokov), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok nie je uplatnený, alebo nemohol byť uplatnený a nie sú v domácnosti s nárokom na pomoc v hmotnej núdzi alebo s príjmom nepresahujúcim životné minimum), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil. V takomto prípade sa rodič, resp. zákonný zástupca, preukazuje čestným vyhlásením.  

Zákonný zástupca dieťaťa musí k poskytnutiu dotácie predložiť:
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 
 
Dokumenty je potrebné doručiť do 30. júla 2021 materskej škole, základnej škole alebo Mestskému úradu v Malackách (podateľňa). Ak sa dokumenty predložia neskôr, dotácia bude poskytnutá od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať školu alebo mestský úrad o zmenách v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre určenie nároku na dotáciu.

Domácnosť, ktorej príjem nedosahuje životné minimum, predkladá aj Formulár na posúdenie príjmu, ODKAZ vrátane podkladov (napr. doklad o príjme) na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky, prípadne mailom silvia.dobrovodska@upsvr.gov.sk  najneskôr do 4. augusta 2021.

Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa (resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa), že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o tom bezodkladne informovať materskú, prípadne základnú školu. V prípade nepravdivého vyhlásenia si musí byť vedomý právnych následkov (trestný čin podvodu) a bude povinný vrátiť všetky finančné prostriedky. 

Informácie o posúdení príjmu podľa zákona o životnom minime 

> Sumy životného minima určuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
       
> Započítavanie príjmov: 
príjem rodičov: otec, matka 
príjem nezaopatrených detí 
príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné) 
 
> Za príjem sa považuje: 
čistý príjem zo závislej činnosti, 
príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, 
dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.) 
prídavok na dieťa, 
daňový bonus, 
rodičovský príspevok, 
výživné, 
dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
peňažný príspevok na opatrovanie, 
dávka a príspevky v hmotnej núdzi.

> Člen domácnosti predkladá úradu práce, kde má domácnosť, trvalý pobyt, alebo kde sa zdržiava: 
vyplnený 
Formulár na posúdenie príjmu
 – príjmy  za  posledných 6 mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára rozpísané  po jednotlivých mesiacoch.
 
Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára je najviac vo výške životného minima pre všetkých členov domácnosti.  
  
Informácia o ochrane osobných údajov:  
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – IČO 30794536 – spracúva osobné údaje (vrátane osobných údajov spoločne posudzovaných osôb) v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov. Uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej moci. 
V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov či otázok, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, môžete napísať na mailovú adresu ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk.  

UPSVaR Malacky
 
 

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok