27. 3. 2017
Do 31. marca môžete poukázať 2 % z dane Nadácii Pro Malacky

Nadácia vznikla v roku 2005 s cieľom podporovať rozvojové projekty s trvalým prínosom pre mesto. V období rokov 2012 – 2016 z dôvodu nedostatku finančných zdrojov nevykonávala žiadne aktivity ani činnosti a posledný príjem z 2% z dane z príjmov získala naposledy v roku 2011. Každoročne však bola zo zákona povinná vypracovať účtovnú uzávierku a výročnú správu, čo si vyžadovalo finančné náklady. V dôsledku toho má aktuálne nadácia na účte 3835 eur, pričom táto suma je výrazne nižšia ako stanovená hodnota nadačného imania (6 638,78 €).
Mesto Malacky ako zakladateľ nadácie má záujem na jej oživení a opätovnom fungovaní tak, aby mohli byť z jej prostriedkov podporované verejnoprospešné aktivity v našom meste. Správna rada Nadácie Pro Malacky preto požiada mesto o finančnú podporu 8200 € (2800 € na dofinancovanie nadačného imania, 400 € na úhradu za audit účtovnej závierky, bankové a správne poplatky a 5000 € na financovanie činnosti nadácie). Členovia správnej rady podporujú myšlienku, aby sa nadácia zameriavala predovšetkým na podporu a pomoc projektom jednotlivcov, keďže pomoc a podporu právnickým osobám (napr. občianskym združeniam, športovým klubom) mesto poskytuje formou dotácií.
 
Správna rada Nadácie PRO MALACKY

•    Juraj Říha – predseda
•    Ivan Vaškor
•    Katarína Trenčanská
•    Lucia Vidanová
•    Martin Macejka

Správca nadácie: Ľubica Čikošová

NADÁCIA PRO MALACKY

•    založená: 2005
•   pôvodný cieľ: podpora rozvoja aktivít občanov mesta, združení a organizácií zameraných na kultúrnu, športovú a spoločensko-záujmovú činnosť, podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu, ochrana a zlepšovanie životného prostredia mesta, podpora rozvoja aktivít zdravotne postihnutých občanov mesta
•    nový cieľ: podpora a pomoc projektom jednotlivcov

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

•    do 31. marca 2017 – podanie daňových priznaní fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnických osôb. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania.

•    do 30. apríla 2017 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (Zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane.)

AKO DAROVAŤ 2% – krok za krokom

•    Zamestnanci:
1.    požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
2.    vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY nájdete
   na internetovej stránke mesta www.malacky.sk,
3.    najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

•    Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie (živnostníci) a právnické osoby:
1.    vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania,
2.    vyplnené daňové priznanie za rok 2016 doručte svojmu daňovému úradu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Nadácia Pro Malacky
Radlinského 2751/1
901 01 Malacky

IČO: 30798345
č. účtu: SK0356000000003269551001

www.malacky.sk
promalacky@malacky.sk


Ľ. Pilzová, s využitím zdrojov: Nadácia Pro Malacky a www.dvepercenta.sk

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok