30. 3. 2022
Deti z Ukrajiny v malackých školách
Situácia okolo Ukrajiny sa stále vyvíja v čase. V školách a škôlkach v Malackách pribúdajú nové deti doslova zo dňa na deň. Zmapovali sme aktuálnu situáciu v našich školách.

V Materskej škole J. Kollára (štátna škôlka) v Malackách prijali tri dievčatá z Ukrajiny. Jednu mamičku zamestnali na záskok počas dlhodobej PN na pozíciu upratovačky. Riaditeľka MŠ Martina Novotová: „Dievčatko, ktoré sme adaptovali ako prvé, je zaradené na elokovanom pracovisku Bernolákova k deťom s povinným predprimárnym vzdelávaním. Jej učiteľka ovláda ruský jazyk, takže komunikácia s malou je dobrá. Naše deti prijali spolužiačku úplne bez problémov.“ Do inej triedy na Bernolákovej príde v najbližších dňoch aj ďalšie menšie dievčatko a jedno ďalšie dievčatko je umiestnené na Štúrovej. 
„Ďalšie deti, žiaľ, prijímať nebudeme, kým sa neuvoľní miesto, pretože sme kapacitne naplnení,“ vysvetľuje M. Novotová. S deťmi bude pracovať aj školská psychologička. 

V Materskej škole Nepoškvrneného srdca Panny Márie (cirkevná škôlka) prijali deväť detí, troch chlapcov a šesť dievčat. Uplatnenie našla aj jedna z ich mamičiek, ktorá pôsobí v škôlke ako asistentka. „V prvých dňoch sme deti začlenili do kolektívov našich troch tried. Keď sme však videli, ako na seba reagujú a že sú oveľa veselšie, keď sú deti z Ukrajiny spolu, rozhodli sme sa vytvoriť pre nich samostatnú menšiu triedu,“ hovorí zástupkyňa riaditeľa Martina Ambrušová a pokračuje: „V hlavnom edukačnom čase sú s učiteľkou a zároveň mamičkou z Ukrajiny a ďalší čas už trávia so slovenskými kamarátmi. Majú tak čas na adaptáciu, ale rovnako aj na socializáciu v novom prostredí medzi slovenskými deťmi.“
Deti majú 100-percentnú rečovú bariéru, no i tak sa v škôlke krásne adaptovali, a to aj vďaka skvelému prístupu pedagógov. Prezradili nám napríklad, že v triede majú napísané preklady rôznych viet, ktoré najčastejšie používajú pri komunikácii s deťmi. Učiteľky i slovenské deti sa učia ukrajinské výrazy, učiteľky zaobstarali aj pracovné listy v ukrajinčine a nápomocný im je aj všadeprítomný internet. Ak si nevedia rady, vetu po ukrajinsky im hneď preloží hlasový prekladač.  
Majkl, chlapec z Ukrajiny, v prvý deň v škôlke na rannom kruhu povedal, že sem do Malaciek museli prísť s maminkou, lebo ich tatko šoféruje tank – to sú slová, pri ktorých minimálne každú matku zamrazí. Odišli z mesta, kde sa skutočne bojuje. Útočisko našli v Malackách. „O to viac veríme, že im vieme poskytnúť bezpečné miesto. Na túto situáciu sme nemali čas pripraviť sa, ale sme radi, že môžeme spoločne pomôcť. Sú na tom oveľa horšie ako my,“ zdôrazňuje M. Ambrušová. 
Financovanie takejto pomoci ukrajinským rodinám je samozrejme náročné. Cirkevná materská škôlka preto poprosila o pomoc rodičov detí, ktoré navštevujú škôlku, o finančné dary na zakúpenie chýbajúceho inventára škôlky, ako sú matrace a šatňové skrinky. Rodičia vyzbierali potrebné financie za pár dní, za čo im patrí úprimné poďakovanie. 

V základnej škole Dr. J. Dérera zaradili do výchovno-vzdelávacieho procesu šesť detí z Ukrajiny: tri na prvom stupni, tri na druhom stupni. Riaditeľka školy Katarína Habová: „Pre nás všetkých ide o novú, a nie jednoduchú situáciu. Snažíme sa zabezpečiť podmienky pre prichádzajúce deti. Komunikujeme pomocou prekladačov a výhodou u nás je i to, že Školský vzdelávací program Dr. Jozefa Dérera ponúka vyučovanie ruského jazyka. Medzi našimi žiakmi sú i deti pochádzajúce z Ukrajiny. Pripravujeme jazykový kurz slovenského jazyka. Bude ho viesť vyučujúca ruštiny, ktorá je zároveň i učiteľkou slovenského jazyka a literatúry.“ A ďalej dodáva: „Deťom na I. stupni ponúkame možnosť navštevovať školský klub detí. Všetkých oboznamujeme s bohatou športovou činnosťou, ktorá sa u nás uskutočňuje – aby si prípadne vybrali podľa svojho záujmu.“  

V základnej škole Štúrova prijali dve deti z Ukrajiny – jednu ôsmačku a druháka. Zaradení do vyučovania sú veľmi krátko, preto zatiaľ nemožno hodnotiť ich adaptáciu. Na začiatku sa len oboznamovali so školou, s prostredím, boli aj v triede, kde ich privítali ich noví spolužiaci. Riaditeľ ZŠ Štúrova Dušan Šuster: „Obaja žiaci sú z rodín, v ktorých rodičia, alebo súrodenci už žijú na Slovensku dlhšie, viac ako rok, takže aj oni im pomáhajú prekonať jazykovú bariéru. Obaja žiaci začnú hneď navštevovať jazykový kurz slovenského jazyka – 4 hodiny týždenne –  inak sú zaradení do normálneho vyučovacieho procesu.“  

V základnej škole na Záhoráckej ulici prijali aktuálne šesť detí do rôznych ročníkov. Avšak už približne rok, niektorí menej, navštevujú túto školu iné deti z Ukrajiny, ktoré sa už pred časom presťahovali do nášho mesta. Podľa slov riaditeľky školy Aleny Číčelovej tieto deti výdatne pomáhajú pri adaptácii nových žiakov z Ukrajiny. V najbližších dňoch budú s kolegami riešiť otvorenie jazykového kurzu slovenčiny. 

Spojená škola sv. F. Assiského (organizačná zložka ZŠ Mansveta Olšovského a Gymnázium sv. F. Assiského): „Do výučby na cirkevnej základnej škole sme prijali zatiaľ päť ukrajinských detí. Vyskytlo sa pár počiatočných problémov s ich adaptáciou, napokon však boli veľmi dobre prijaté do triednych kolektívov. Treba si uvedomiť, že boli v relatívne krátkom čase vytrhnutí nielen z ich prirodzeného domovského prostredia, ale aj z rovesníckych a kamarátskych vzťahov,“ prezradil riaditeľ Spojenej školy sv. F. Assiského Daniel Masarovič. „Neznáme prostredie a rečová bariéra k tomu predstavujú ďalšie náročné skutočnosti, s ktorými sa musia vyrovnávať. Naším záujmom je predovšetkým vytvoriť im v škole bezpečné prostredie s režimom, ktorý v tomto čase zodpovedá reálnym možnostiam. Budúci týždeň budú deti zapojené do jazykového kurzu organizovaného školou a tiež je na dobrej ceste čiastočné vyučovanie v ukrajinskom jazyku s učiteľkou z Ukrajiny žijúcou v Malackách.“ 

V cirkevnom gymnáziu prijali dvoch šikovných ukrajinských študentov. Svoje začlenenie do kolektívu zvládajú lepšie aj vďaka komunikačným zručnostiam v anglickom jazyku. Postupne hľadajú v gymnáziu aj pre nich optimálnejšie vzdelávacie alternatívy. D. Masarovič: „Prirodzene sa ako škola snažíme pomáhať aj rodinám týchto detí a pripravujeme pre nich materiálne zbierky aj voľnočasový program. Ďakujeme tiež iniciatíve DobroMA, s pomocou ktorej sa tiež našli prostriedky užitočnej pomoci.“ Pracovné miesto v tejto škole našla okrem ukrajinskej mamičky v škôlke aj ďalšia ako pomocná sila v školskej jedálni.  „Konfrontácia s životnými príbehmi nových ukrajinských priateľov nás všetkých pobáda k väčšej solidarite, všímavosti voči sebe navzájom i uvedomeniu si rozmeru vďačnosti za všetko čo máme,“ uzatvára riaditeľ školy.

O štúdium v štátnom gymnáziuv základnej umeleckej škole zatiaľ neprejavil záujem žiaden žiak z Ukrajiny. Centrum voľného času už navštevuje 9 žiakov, niektorí sa zapoja od 1. apríla. Pedagógovia však už komunikujú aj s ďalšími. 
Nikto nevie, ako dlho s nami budú žiť, či sa v Malackách zdržia natrvalo, alebo pôjdu ďalej. Jedno je však isté: potrebujú našu pomoc tu a teraz. Poskytnime im ju, buďme láskaví a ohľaduplní. Nikdy nevieme, či nebudeme podobnú alebo akúkoľvek inú pomoc potrebovať aj my. Nezabúdajme, že táto situácia je nová aj pre naše slovenské deti. Preto si v závere pomôžem parafrázou myšlienky M. Ambrušovej. Aby deti dokázali bez problémov prijať deti z Ukrajiny je veľmi dôležitá pomoc rodičov a ich podpora situácie rozhovorom so svojimi deťmi. Citlivá komunikácia a pripomenutie, aby sa nezabudli usmievať, keď uvidia nové deti a nebáli sa im prihovoriť, a starší žiaci aj pomáhať pri porozumení učiva. Buďme jednoducho ľudskí…

Text: N. Jánošová, foto: cirkevná MŠ/-naty-Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok