11. 9. 2014
Denný stacionár pre našich nevládnych starkých

Mestské centrum sociálnych služieb MsCSS Malacky bude zastrešovať službu denného stacionára. Celkovo     MsCSS zabezpečuje deväť druhov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V súčasnosti vrcholia prípravy ďalšej služby – denný stacionár. Už o mesiac – v októbri budú môcť túto službu využívať Malačania, ale aj ľudia z blízkeho okolia. Denný stacionár má sídlo v Malackách na Ulici 1. mája č. 7.
    
Čo je denný stacionár?
Denný stacionár je zariadenie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Sociálna služba sa poskytuje na určitý čas počas dňa.

Komu je určený denný stacionár?

Denný stacionár je určený fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Sú to najmä seniori žijúci v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, seniori, ktorí žijú sami, potrebujú pomoc pri bežných denných činnostiach a spoločenský kontakt.

Ako sa stanete prijímateľom služby denného stacionára?
Ak chcete využívať služby denného stacionára, je potrebné doručiť písomnú žiadosť o zabezpečovanie sociálnej služby (tlačivo je dostupné aj na stránke MsCSS – www.mscss.sk). K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o príjme (rozhodnutie o dôchodku), vyhlásenie o majetkových pomeroch (tlačivo je dostupné aj na stránke MsCSS) a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári (vydáva mesto).

Aké služby ponúka denný stacionár?
V dennom stacionári je zabezpečovaná opatrovateľská starostlivosť 11 hodín v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 18.00 h. V rámci odborných činností je v stacionári zabezpečené sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, podpora pri zapojení do spoločenského života, rozvoja osobných záujmov, organizovanie času. V rámci obslužných činností je v dennom stacionári zabezpečené kompletné stravovanie počas dňa formou racionálnej alebo diabetickej stravy. V dennom stacionári je možnosť rehabilitácie, požičania pomôcok a zabezpečenia prepravy. Všetky činnosti poskytované v rámci sociálnej služby v dennom stacionári sú určované a realizované individuálnymi potrebami prijímateľa sociálnej služby na základe posudku o odkázanosti na túto službu, so zreteľom na aktivizovanie a posilňovanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby, na zabraňovanie jeho sociálnemu vylučovaniu a na podporovanie jeho začleňovania do spoločnosti.

Kto zabezpečuje služby v dennom stacionári?                        
Starostlivosť spojenú so všetkými činnosťami zabezpečuje kvalifikovaný personál – opatrovateľky, zdravotná sestra a sociálny pracovník.  

Koľko to stojí?
Všetky úhrady sú stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky. V dennom stacionári musí prijímateľ uhradiť 1 € za hodinu pobytu a tiež za obed 2,20 €. Ostatné úhrady sú podľa rozsahu stravovania prijímateľov, využívania prepravy či iných služieb. Napríklad pri osemhodinovom pobyte a odoberaní len obeda uhradí obyvateľ Malaciek za mesiac 214,20 €.

 službaúkon  jednotka  úhrada pre
Nemalačana v €
úhrada v € 
denný stacionárpomoc pri odkázanosti 1 osoba/1 h  1
     
stravovanie raňajky1 osoba/1 deň 0,73 0,70
 desiata1 osoba/1 deň 0,20 0,15
 obed *1 osoba/1 deň 3,30 2,20
 obed dia *
1 osoba/1 deň 3,50 2,40
 olovrant
1 osoba/1 deň 0,18 0,15
 večera1 osoba/1 deň 1,24 1,20
 II. večera (dia)1 osoba/1 deň 0,22 0,20
     
prepravná službajazda v meste  1os./jazda MA 1,80 
 jazda mimo mesta 1 osoba/1 km 0,30 1


* Mesto prispieva fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, na stravu na jeden obed príspevok vo výške 0,60 €.

Mgr. Melánia Dujsíková, riaditeľka MsCSS; Foto: N. Slobodová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok