8. 1. 2013
Daňové priznania v roku 2013
Január je časom podávania daňových priznaní a daňovníkov v Malackách čaká niekoľko zmien. Jednou z nich je napr. tá, že daň z nehnuteľností a daň za psa sa bude podávať na jednom daňovom priznaní, ktoré bude slúžiť ako riadne, opravné a dodatočné daňové priznanie. Oddelenie ekonomiky MsÚ vypracovalo podrobné usmernenie pre daňovníkov o čase a spôsobe podávania daňových priznaní k miestnym daniam v roku 2013 a o oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálny odpad (viď. nižšie).

Sadzby, spôsob úhrady, podmienky oslobodenia a úľavy jednotlivých druhov daní a poplatku vyplývajú z VZN č. 10/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách schválili na poslednom minuloročnom rokovaní mestského parlamentu 6. decembra 2012.   

Termín a spôsob podávania daňového priznania k miestnym daniam v roku 2013 a oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálny odpad

Miestna daň – daň z nehnuteľností

Do 31. 1. 2013  podajú  daňové priznanie k  dani z nehnuteľností  nasledovné  právnické a fyzické osoby:

– vlastníci bytov a nebytových priestorov  v bytovom dome, ktorí  nadobudli   nehnuteľnosť  v priebehu  roka 2012,

– vlastníci stavieb a pozemkov, ktorí  nadobudli nehnuteľnosť  v priebehu  roku
   2012 ,

– vlastníci stavieb, ktorí v priebehu roka 2012  skolaudovali stavbu (prípadne  
   prístavbu  alebo nadstavbu  ku stavbe), ktorá je predmetom dane z
   nehnuteľností,

– vlastníci  pozemkov, ktorí v priebehu roka 2012 obdŕžali stavebné povolenie  
   na stavbu, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností,  

– vlastníci stavieb, u ktorých  bol  v   priebehu  roka   2012   zmenený spôsob využitia stavby (stavba sa užíva na iný účel ako bolo určené v kolaudačnom   rozhodnutí napr. rodinný dom alebo jeho časť sa  začne používať ako obchod  a používa sa tak i po 1. 1. 2013 ).

Ak fyzická alebo právnická osoba  nadobudla nehnuteľnosť v roku 2012 a doposiaľ nebola evidovaná ako platiteľ tejto dane, je povinná podať riadne priznanie. V prípade, že fyzická alebo právnická osoba  už je daňovníkom Mesta Malacky a v roku 2012 nadobudla ďalšiu nehnuteľnosť, je povinná podať iba čiastkové priznanie.

Ak daňovník podá priznanie k dani z nehnuteľností ( riadne alebo čiastkové ) do 31.01.2013 a po tomto dátume sa stane  vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo,   je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01.2014.

V čiastkovom daňovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.   

V priebehu roka 2013 odpadá povinnosť nahlásenia vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností do 30 dní.

Miestna daň – daň za psa

Daňové priznanie k dani za psa podajú do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti nasledovné fyzické a právnické osoby:

– vlastník psa alebo držiteľ  psa, ktorého nadobudol po 1. 12. 2012,
– vlastník psa alebo držiteľ psa, ktorého nadobudol pred dátumom 1. 12. 2012 a doposiaľ si  nesplnil ohlasovaciu povinnosť k tejto dani.

Predmetom dane za psa je pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

       Ak  si daňovník splnil ohlasovaciu povinnosť k dani za psa do 30. 11. 2012, prípadne už podal daňové priznanie k dani  za psa po 1. 12. 2012 a v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2013 mu vznikne nová daňová povinnosť k dani za psa, nastanú zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane za psa, alebo zanikne daňová povinnosť k tejto dani, je povinný do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku daňovej povinnosti podať čiastkové daňové priznanie k dani za psa.

V čiastkovom daňovom priznaní uvedie daňovník  len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu  k dani za psa, prípadne ohláseniu k dani za psa.

Formuláre daňových priznaní je možné obdržať na Mestskom úrade v Malackách, Radlinského 2751/1, v klientskej kancelárii  na prízemí vpravo alebo na referáte miestnych daní ( prízemie vľavo).


Miestna daň – daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza na území mesta Malacky. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť správcovi dane vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia, viesť knihu ubytovaných hostí, vystaviť daňovníkovi účtovný doklad o zaplatení dane za ubytovanie, predložiť správcovi dane výkaz o vybranej dani a zaplatiť daň na účet správcu dane. Základom dane za ubytovanie je počet prenocovaní, pričom sadzba za prenocovanie pre obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 je 0,52 € na osobu a prenocovanie.

Žiadame prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktoré sa nachádzajú na území mesta Malacky, aby si splnili ohlasovaciu povinnosť k uvedenej dani za ubytovanie do 31. 1. 2013.


Poplatok

Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Určuje sa na obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby.

Oznamovaciu povinnosť k vzniku, zmene a zániku poplatku si plnia poplatníci, u ktorých  prišlo k zmenám, ktoré majú vplyv na výpočet výšky poplatku (zmena počtu osôb v domácnosti,  zmena objemu nádoby, zmena frekvencie vývozu nádoby, počet nádob), prípadne u nich prišlo k zmene adresy trvalého pobytu, sídla firmy … do 30 dní odo dňa, kedy  daná  skutočnosť nastala.
                                                         

Prípadné ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na referáte miestnych daní poplatku oddelenie ekonomiky (prízemie vľavo).

Oddelenie ekonomiky MsÚ
Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok