14. 1. 2015
Dane a poplatky v roku 2015
Mesto Malacky, ako správca dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, oznamuje všetkým občanom narodeným do 31. 12. 1952, že pre rok 2015 nie je potrebné podávať žiadosť na úľavu z poplatku za komunálny odpad. Na základe  všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015, § 43, ods. 3, písm. a) im bude táto úľava poskytnutá automaticky.

O úľavu žiadajú len občania, ktorí nedovŕšili vek 62 rokov do 31. 12. 2014 a sú novými držiteľmi preukazu ZŤP (ešte nepredložili fotokópiu preukazu), občania v hmotnej núdzi, študenti stredných a vysokých škôl študujúcich mimo trvalého bydliska s výnimkou denne dochádzajúcich (k žiadosti je potrebné pripojiť fotokópiu preukazu ZŤP, fotokópiu rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi, potvrdenie o návšteve školy spolu s dokladom o ubytovaní).

Správca dane poskytne na dani za psa daňovú úľavu pre rok 2015 v rozsahu 50 % zo sadzby dane daňovníkovi, ktorý ku dňu 31. 12. 2014 dosiahol vek 62 rokov (nie je potrebná žiadosť) a ktorý je členom Kynologického klubu v Malackách (treba predložiť potvrdenie o členstve v kynologickom klube).

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej  z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani za psa sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným predpisom. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Tlačivá nájdete na stránke mesta Malacky, v sekcii Občan a Podnikateľ.

Ďalej upozorňujeme všetkých občanov, podnikateľov a ostatné právnické osoby, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a do 31. 12. 2014 neuhradili poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň z nehnuteľností a  daň za psa za rok 2014 a predchádzajúce roky, aby tak učinili v  čo najkratšom čase.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálne odpady je možné uhradiť do pokladne MsÚ v Malackách alebo prevodom na účet mesta Malacky č. 3200105003/5600 – daň z nehnuteľnosti a daň za psa, a na účet mesta Malacky č. 3212811001/5600 – poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V opačnom prípade budú všetky nedoplatky odstúpené na exekučné vymáhanie.

Odelenie ekonomiky MsÚ
Ďalšie
Spoločnosť
8. 2. 2023
Primátor Juraj Říha: Klepol som po prstoch mafii, tá sa ma pokúsila zbaviť

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v …

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
7. 2. 2023
Zberný dvor na Hlbokej bude v piatok otvorený do 14.00 h

V piatok 10. februára 2023 bude zberný dvor na Hlbokej ulici z technických príčin otvorený len do…

Zobraziť celý článok